Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 18.Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού (συζήτηση)
 19.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (συζήτηση)
 20.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (συζήτηση)
 23.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 24.Υποδοχή
 25.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 26.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (συζήτηση)
 27.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 28.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ *** (συζήτηση)
 29.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (27 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (292 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (102 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου