Показалец 
Протокол
PDF 293kWORD 80k
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Ред на работа
 17.Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (разискване)
 18.Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (разискване)
 19.Пакет за единния пазар (разискване)
 20.СТО: бъдещи перспективи (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (разискване)
 23.Доклад от 2018 г. относно Косово (разискване)
 24.Приветствие с добре дошли
 25.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (разискване)
 26.Доклад от 2018 г. относно Албания (разискване)
 27.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (разискване)
 28.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС *** (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на четвъртък 15 ноември 2018, беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 15.02 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което осъди твърдо актовете на агресия, извършени от руския флот срещу украинските кораби в Азовско море, изрази силното си притеснение във връзка с влошаването на положението в региона и с арестуването на 23-ма украински военни и отново изтъкна, че териториалната цялост на Украйна е от съществено значение.

Председателят призова руските органи да спазват Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, както и Споразумението за сътрудничество с Украйна от 2003 г., и да освободят задържаните украински военни. Той подчерта ангажимента на Парламента в подкрепа на мирно разрешаване на въпроса, който беше заявен по време на срещата вчера с председателя на Парламента на Украйна Андрей Парубий, и припомни резолюцията относно положението в Азовско море, приета от Парламента на 25 октомври 2018 г. (точка 13.19 от протокола от 25.10.2018 г).


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Jiří Maštálka е извинен за периода на месечната сесия през юли 2018 г.


5. Състав на Парламента

Полските компетентни органи уведомяват за назначаването на Boguslaw Andrzej Sonik като член на Европейския парламент на мястото на Bogdan Brunon Wenta, считано от 20 ноември 2018 г.

Белгийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Ralph Packet като член на Европейския парламент на мястото на Sander Loones, считано от 22 ноември 2018 г.

Латвийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Kārlis Šadurskis като член на Европейския парламент на мястото на Artis Pabriks, считано от 28 ноември 2018 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet et Kārlis Šadurskis заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Innocenzo Leontini и Anders Sellström.


7. Искане за снемане на имунитет

Датските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Jørn Dohrmann във връзка с наказателно производство срещу него.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


8. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите ECR, EFDD, PPE и S&D Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ECON: Ralph Packet

комисия DEVE: Bogusław Sonik

комисия CULT: Bogusław Sonik

комисия FEMM: Isabella Adinolfi на мястото на Jörg Meuthen

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци: Virginie Rozière на мястото на Hugues Bayet

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Ralph Packet

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Bogusław Sonik.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

- комисия LIBE: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- комисия JURI: предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- комисия EMPL: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Докладчик: Laura Agea (A8-0382/2018);

- комисия EMPL: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- комисия ECON: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- комисия ECON: предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕC) № 575/2013 по отношение на експозиции под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- комисия EMPL: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- комисия ITRE: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Докладчик: Fredrick Federley(A8-0394/2018);

- комисия PECH: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- комисия PECH: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Докладчик: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

комисия IMCO: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Регламент (ЕС) № 63/2011 за определяне на подробни разпоредби относно заявлението за дерогация по отношение на целите за специфични емисии на CO2 в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий и съединенията му в електрически контакти (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припои за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в корпуса) (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като активатор в луминесцентния прах на газоразрядни лампи, съдържащи луминофори (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в лагери и втулки, използвани в определено извънпътно оборудване за професионална употреба (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово и кадмий в печатарски мастила за нанасяне на емайлови покрития върху стъкла (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно определението в Директива 69/493/ЕИО (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в керамични диелектрични материали на основата на оловен титанат цирконат, използвани в определени кондензатори (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в керамичен диелектрик на определени кондензатори (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в покритието на определени диоди (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни модули за определени газоразрядни тръби за лазери (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 ноември 2018

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се конкретизират критериите за оценка на въздействието от неизпълнението на задълженията от страна на дадена институция върху финансовите пазари, върху други институции и върху условията за финансиране – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 25 октомври 2018 г. по искане на водещата комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


11. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на приложения I, III и IV към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на позоваванията и включването на някои правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобрението на типа на моторни превозни средства (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - срок: 26 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за предоставяне на дерогации от член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно хранителни и здравни претенции за храните, за използването на някои генерични обозначения (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - срок: 15 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение ІII към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регистрацията на спиртната напитка „Tequila“ като географско указание (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - срок: 13 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - срок: 20 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE - Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE - Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO - Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON - Докладчик: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA - Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON - Докладчик: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON - Докладчик: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON - Докладчик: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници (2018/2092(INI)) - LIBE - Докладчик: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA - Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония (2018/0091M(NLE)) - INTA - Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO - Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE - Докладчик: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA - Докладчик: David Martin (A8-0376/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Доклад относно СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI)) - INTA - Докладчици: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Доклад относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (2018/2117(INI)) - AFET - Докладчик: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000117/2018) зададен от Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, към Комисията: положението на жените с увреждания (B8-0418/2018)


14. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечна сесия през май 2018 г. и месечната сесия през юли 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.


15. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета е подписал следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Изказаха се Philippe Lamberts, за да поиска председателят да се застъпи в защита на свободата на изразяване на членовете на EП по повод демонстрация в Естония (председателят съобщи, че ще поиска допълнителна информация от естонските органи), Jörg Meuthen, относно резултата от процедурата относно доклада на Juan Fernando López Aguilar (вж. точка 14.11 от протокола от 14.11.2018 г.) (председателят направи уточнения), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda относно честванията на „червената сряда“ (председателят припомни своята подкрепа за свободата на религиозно изразяване по света), Bruno Gollnisch, и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно стогодишнината от получаването на право на гласуване за жените в Полша и правата на жените (председателят припомни ангажимента на Парламента за равенството на половете и своето участие в Международния ден за премахване на насилието срещу жените).


16. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през novembre II 2018 (PE 631.067/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149 bis от Правилника за дейността):

Сряда

След консултация с политическите групи председателят предложи следните промени:

- след разискването относно „Бъдещето на Европа“ (точка 41 от окончателния проект на дневен ред), редът на първите две точки се обръща; следователно първа точка от дневния ред в 17.30 ч. е изявлението на Комисията относно „Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение“ (точка 46 от окончателния проект на дневен ред), последвана от изявлението на Комисята относно пакета за еднинния пазар (точка 24 от окончателния проект на дневен ред);

- разискването относно доклада на Wajid Khan относно „Защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС“ (A8-0403/2018) се добавя към дневния ред преди изказванията от една минута (точка 2 от окончателния проект на дневен ред); поради това заседанието продължава до 24 ч.

Четвъртък

След консултация с политическите групи председателят предложи следните промени:

- поради липсата на споразумение преди края на срока на помирителната процедура, разискването относно „Бюджетна процедура за 2019 г.: резултат от работата на помирителния комитет“ (точка 47 от окончателния проект на дневен ред) се отлага;

- като първа точка в дневния ред се вписва разискване относно изявленията на Съвета и на Комисията относно „Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз“;

- гласуването относно следните доклади, всички те свързани с бюджетната процедура, се отлага: доклад на Siegfried Mureşan относно „Проект на коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2018г. – Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)“ (точка 19 от окончателния проект на дневен ред), доклад на Daniele Viotti относно "Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост с цел финансиране на незабавни бюджетни мерки по отношение на текущите предизвикателства, свързани с миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността“ (точка 38 от окончателния проект на дневен ред) и доклад на Lefteris Christoforou относно "Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.“ (точка 14 от окончателния проект на дневен ред);

Освен това направо за гласуване се добавят докладът на Miriam Dalli относно „Повторно заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми“ (A8-0370/2018) и възражението в съответствие с член 106 от Правилника за дейността относно „Разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат“.

Парламентът обри тези предложения.

Искане от групата S&D за добавяне като втора точка от дневния ред за сутринта на изявленията на Съвета и на Комисията относно подготовката на междуправителствената конференция в Маракеш на 10 и 11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията“.

Изказаха се: Tanja Fajon, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Marek Jurek, против искането.

Чрез поименно гласуване (208 „за“, 195 „против“, 17 въздържали се) Парламентът одобри искането.

°
° ° °

Изказаха се Rosa Estaràs Ferragut и Claudia Țapardel.

С това редът на работа е определен.


17. Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (2018/2734(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказаха се: Lars Løkke Rasmussen (министър-председател на Дания) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ), последния също относно положението в Украйна.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

Изказа се Lars Løkke Rasmussen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Helveg Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Lars Løkke Rasmussen.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


18. Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (разискване)

Изявление на Комисията: Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Ivo Belet, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano и Francesc Gambús.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz и Florent Marcellesi.

Изказа се Maroš Šefčovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


19. Пакет за единния пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


20. СТО: бъдещи перспективи (разискване)

Доклад относно СТО: бъдещи перспективи [2018/2084(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчици: Bernd Lange и Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange и Paul Rübig представиха доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Linda McAvan (докладчик, заместваща докладчика по становище от комисията DEVE), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Cecilia Malmström, Bernd Lange и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 29.11.2018 г.


21. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия INTA: Kārlis Šadurskis

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка: Kārlis Šadurskis

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Kārlis Šadurskis


22. Доклад от 2018 г. относно Сърбия (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия [2018/2146(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister представи доклада.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, и Victor Boştinaru.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir и Franc Bogovič.

Изказаха се: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler и David McAllister.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 29.11.2018 г.


23. Доклад от 2018 г. относно Косово (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. [2018/2149(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes представи доклада.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Tonino Picula и Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo и Sotirios Zarianopoulos.

Изказаха се: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler и Igor Šoltes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 29.11.2018 г.


24. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на парламента на бившата югославска република Македония, водена от държавния секретар по външните работи Андрей Жерновски, които заеха място на официалната трибуна.


25. Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония [2018/2145(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl представи доклада.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou и Андрей Ковачев.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Tonino Picula и László Tőkés.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler и Ivo Vajgl.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 29.11.2018 г.


26. Доклад от 2018 г. относно Албания (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания [2018/2147(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Eugen Freund, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos и Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 29.11.2018 г.


27. Доклад от 2018 г. относно Черна гора (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора [2018/2144(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock представи доклада.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, и Петър Курумбашев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Mirosław Piotrowski.

Изказаха се: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler и Charles Tannock.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 29.11.2018 г.


28. Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС *** (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС [2018/2117(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrea Bocskor, от името на групата PPE, Clare Moody и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се: Johannes Hahn и Wajid Khan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 29.11.2018 г.


29. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins и Maria Gabriela Zoană.


30. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 631.067/OJJE).


31. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.59 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност