Seznam 
Zápis
PDF 272kWORD 76k
Středa, 28. listopadu 2018 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 15.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 16.Plán práce
 17.Rozprava s dánským předsedou vlády Larsem Løkkem Rasmussenem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 18.Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (rozprava)
 19.Balíček opatření pro jednotný trh (rozprava)
 20.Světová obchodní organizace: další postup (rozprava)
 21.Členství ve výborech a v delegacích
 22.Zpráva o Srbsku za rok 2018 (rozprava)
 23.Zpráva o Kosovu za rok 2018 (rozprava)
 24.Přivítání
 25.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (rozprava)
 26.Zpráva o Albánii za rok 2018 (rozprava)
 27.Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (rozprava)
 28.Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU *** (rozprava)
 29.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 15. listopadu 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:02.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém důrazně odsoudil útok, při kterém ruské vojenské námořnictvo zaútočilo v Azovském moři na ukrajinská plavidla, vyjádřil své silné znepokojení nad zhoršující se situací v této oblasti, zejména v souvislosti se zatčením 23 ukrajinských vojáků, a znovu připomněl, že územní celistvost Ukrajiny je zcela zásadní.

Předseda vyzval ruské orgány, aby dodržovaly Úmluvu OSN o mořském právu a dohodu o spolupráci s Ukrajinou z roku 2003 a aby propustily zadržované ukrajinské vojáky. Zdůraznil závazek Parlamentu ve prospěch mírového řešení dané situace, který znovu připomněl na svém včerejším setkání s předsedou ukrajinského parlamentu Andrijem Parubijem, a připomněl usnesení o situaci v Azovském moři, které Parlament přijal dne 25. října 2018 (bod 13.19 zápisu ze dne 25.10.2018).


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Jiří Maštálka byl omluven z letošního červencového dílčího zasedání.


5. Složení Parlamentu

Příslušné polské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Boguslaw Andrzej Sonik, kterým je nahrazen Bogdan Brunon Wenta, byl s platností od 20. listopadu 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné belgické orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Ralph Packet, kterým je nahrazen Sander Loones, byl s platností od 22. listopadu 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné lotyšské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Kārlis Šadurskis , kterým je nahrazen Artis Pabriks, byl s platností od 28. listopadu 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet a Kārlis Šadurskis v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Innocenzo Leontini a Anders Sellström.


7. Žádost o zbavení imunity

Příslušné dánské orgány předaly v rámci trestního řízení, které je proti němu vedeno, žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupin ECR, EFDD, PPE a S&D potvrdil tato jmenování:

výbor ECON: Ralph Packet

výbor DEVE: Bogusław Sonik

výbor CULT: Bogusław Sonik

výbor FEMM: Isabella Adinolfi, kterou je nahrazen Jörg Meuthen

zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky: Virginie Rozière, kterou je nahrazen Hugues Bayet

delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Ralph Packet

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Bogusław Sonik.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

- výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- výbor JURI: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- výbor EMPL: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Zpravodajka: Laura Agea (A8-0382/2018);

- výbor EMPL: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- výbor ECON: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- výbor EMPL: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- výbor ITRE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Zpravodaj: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- výbor PECH: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- výbor PECH: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

- výbor IMCO: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“ (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posouzení dopadu selhání instituce na finanční trhy, na jiné instituce a na podmínky financování (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 25. října 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


11. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a přílohy I, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o aktualizaci odkazů na některé předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkající se schvalování typu motorových vozidel a začlenění těchto předpisů (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - lhůta: 26. února 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - lhůta: 15. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, pokud jde o zápis lihoviny „Tequila“ jako zeměpisného označení (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - lhůta: 13. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - lhůta: 20. února 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

2) parlamentními výbory

- Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, námořních a vzdušných hranicích (2018/2092(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (2018/0091M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A8-0376/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup (2018/2084(INI)) - výbor INTA - Zpravodajové: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Zpráva o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (2018/2117(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byla zařazena tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000117/2018), kterou pokládá Rosa Estaràs Ferragut za výbor FEMM Komisi: Situace zdravotně postižených žen (B8-0418/2018)


14. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním a druhém květnovém a červencovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


15. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Vystoupili: Philippe Lamberts s žádostí, aby předseda vystoupil na obranu svobody projevu poslanců Evropského parlamentu v návaznosti na demonstraci v Estonsku (předseda oznámil, že estonské úřady požádá o poskytnutí podrobnějších informací), Jörg Meuthen k výsledku postupu týkajícího se zprávy, kterou předkládá Juan Fernando López Aguilar (viz bod 14.11 zápisu ze dne 14.11.2018) (předseda poskytl upřesnění), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda k oslavám „červené středy“ (předseda připomněl své odhodlání chránit svobodu náboženského projevu ve světě), Bruno Gollnisch a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ke stoletému výročí volebního práva pro ženy v Polsku a k právům žen (předseda připomněl závazek Parlamentu, pokud jde o rovnost pohlaví, a účast na Mezinárodním dni proti násilí na ženách).


16. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého listopadového plenárního zasedání (PE 631.067/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149 bis jednacího řádu):

Středa

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

- po rozpravě o budoucnosti Evropy (bod 41 PDOJ) se zamění pořadí prvních dvou bodů. Jako první bod pořadu jednání se v 17:30 zařadí prohlášení Komise o strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (bod 46 PDOJ), po kterém bude následovat prohlášení Komise o balíčku opatření pro jednotný trh (bod 24 PDOJ);

- rozprava o zprávě, kterou předkládá Wajid Khan, o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (A8-0403/2018) je zařazena na pořad jednání před jednominutová prohlášení (bod 2 PDOJ). Denní zasedání se tudíž prodlužuje do 24:00.

Čtvrtek

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

- s ohledem na skutečnost, že před koncem dohodovacího období nebylo dosaženo dohody, se rozprava o rozpočtovém procesu pro rok 2019: výsledek dohodovacího výboru (bod 47 PDOJ) odkládá;

- rozprava o prohlášeních Rady a Komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie je zařazena jako první bod pořadu jednání;

- hlasování o těchto zprávách, které všechny souvisí s rozpočtovým procesem, je odloženo: zpráva, kterou předkládá Siegfried Mureşan, o návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (bod 19 PDOJ), zpráva, kterou předkládá Daniele Viotti, o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (bod 38 PDOJ) a zpráva, kterou předkládá Lefteris Christoforou, o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (bod 14 PDOJ);

Kromě toho se přímo do hlasování zařazují: zpráva, kterou předkládá Miriam Dalli, k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (A8-0370/2018) a námitka podle článku 106 jednacího řádu o dichromanu sodném.

Parlament tyto návrhy schválil.

Žádost skupiny S&D, aby byla na dopolední pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci.

Vystoupili: Tanja Fajon za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Marek Jurek proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH AN (208 pro, 195 proti, 17 se zdrželo).

°
° ° °

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut a Claudia Țapardel.

Plán práce byl tímto schválen.


17. Rozprava s dánským předsedou vlády Larsem Løkkem Rasmussenem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s dánským předsedou vlády Larsem Løkkem Rasmussenem o budoucnosti Evropy (2018/2734(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Lars Løkke Rasmussen (dánský předseda vlády) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise), posledně jmenovaný rovněž k situaci na Ukrajině.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Lars Løkke Rasmussen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupil Lars Løkke Rasmussen.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


18. Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (rozprava)

Prohlášení Komise: Strategie pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů EU v souladu s Pařížskou dohodou (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano a Francesc Gambús.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz a Florent Marcellesi.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


19. Balíček opatření pro jednotný trh (rozprava)

Prohlášení Komise: Balíček opatření pro jednotný trh (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Daniel Dalton za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Jiří Pospíšil a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini a Inma Rodríguez-Piñero.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


20. Světová obchodní organizace: další postup (rozprava)

Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup [2018/2084(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajové: Bernd Lange a Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange a Paul Rübig uvedli zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Linda McAvan (zpravodajka nahrazující zpravodaje výboru DEVE), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Inma Rodríguez-Piñero za skupinu S&D, Elsi Katainen za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, France Jamet za skupinu ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Bernd Lange a Paul Rübig.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 29.11.2018.


21. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupiny PPE schválil tato jmenování:

výbor INTA: Kārlis Šadurskis

delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky: Kārlis Šadurskis

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Kārlis Šadurskis.


22. Zpráva o Srbsku za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018 [2018/2146(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister uvedl zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, a Victor Boştinaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupil Jean-Luc Schaffhauser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir a Franc Bogovič.

Vystoupili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a David McAllister.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 29.11.2018.


23. Zpráva o Kosovu za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018 [2018/2149(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes uvedl zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Tonino Picula a Ryszard Czarnecki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo a Sotirios Zarianopoulos.

Vystoupili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Igor Šoltes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 29.11.2018.


24. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace parlamentu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kterou vede státní tajemník pro zahraniční věci, Andrej Zernovski. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


25. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 [2018/2145(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl uvedl zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou a Andrey Kovatchev.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Tonino Picula a László Tőkés.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Ivo Vajgl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 29.11.2018.


26. Zpráva o Albánii za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 [2018/2147(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein uvedl zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Eugen Freund za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 29.11.2018.


27. Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 [2018/2144(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock uvedl zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Andrey Kovatchev za skupinu PPE, Nikos Androulakis za skupinu S&D, Jozo Radoš za skupinu ALDE, a Peter Kouroumbashev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Mirosław Piotrowski.

Vystoupili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Charles Tannock.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 29.11.2018.


28. Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU *** (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU [2018/2117(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan uvedl zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrea Bocskor za skupinu PPE, Clare Moody a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

Vystoupili: Johannes Hahn a Wajid Khan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.18 zápisu ze dne 29.11.2018.


29. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins a Maria Gabriela Zoană.


30. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 631.067/OJJE).


31. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Poslední aktualizace: 1. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí