Indeks 
Protokol
PDF 273kWORD 74k
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Arbejdsplan
 17.Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid (forhandling)
 18.Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forhandling)
 19.Pakke for det indre marked (forhandling)
 20.WTO: vejen frem (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (forhandling)
 23.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (forhandling)
 24.Velkomstord
 25.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 26.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (forhandling)
 27.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (forhandling)
 28.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil *** (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 15. november 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.02.


3. Erklæring fra formanden

Formanden foretog en erklæring, i hvilken han på det kraftigste fordømte den russiske flådes angreb på de ukrainske skibe i Det Asovske Hav, udtrykte sin stærke bekymring over forværringen af situationen i regionen, navnlig med anholdelsen af 23 ukrainske soldater, og gentog, at Ukraines territoriale integritet er grundlæggende.

Formanden anmodede de russiske myndigheder om at respektere De Forenede Nationers havretskonvention samt samarbejdsaftalen med Ukraine fra 2003 og løslade de tilbageholdte ukrainske militærpersoner. Han understregede dette Parlaments engagement til fordel for en fredelig løsning på spørgsmålet, således som det var blevet undsrstreget den foregående dag under hans møde med Andrij Parubij, formanden for det ukrainske parlament, og mindede om beslutningen om "Situationen i Det Asovske Hav", som Parlamentet havde vedtaget den 25. oktober 2018 (punkt 13.19 i protokollen af 25.10.2018).


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Jiří Maštálka var blevet fritaget fra mødeperioden i juli 2018.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske myndigheder havde meddelt, at Boguslaw Andrzej Sonik var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Bogdan Brunon Wenta med virkning fra den 20. november 2018.

De kompetente belgiske myndigheder havde meddelt, at Ralph Packet var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Sander Loones med virkning fra den 22. november 2018.

De kompetente lettiske myndigheder havde meddelt, at Kārlis Šadurskis var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Artis Pabriks med virkning fra den 28. november 2018.

Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet og Kārlis Šadurskis deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Innocenzo Leontini og Anders Sellström.


7. Anmodning om ophævelse af immunitet

De danske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet i forbindelse med strafferetlig forfølgning mod ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning fra ECR-Gruppen, EFDD-Gruppen, PPE-Gruppen og S&D-Gruppen ratificerede Parlamentet følgende udnævnelser:

ECON: Ralph Packet

DEVE: Bogusław Sonik

CULT: Bogusław Sonik

FEMM: Isabella Adinolfi i stedet for Jörg Meuthen

TAX3 Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse : Virginie Rozière i stedet for Hugues Bayet

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Ralph Packet

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Bogusław Sonik.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

- LIBE: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Ordfører: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Ordfører: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Ordfører: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Ordfører: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Ordfører: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24.00 i morgen, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger sættes under afstemning

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af forordning (EU) nr. 63/2011 om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som aktivator i lyspulver i udladningslamper, der indeholder lysstof (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lejer og bøsninger på visse former for ikkevejgående udstyr til erhvervsmæssig brug (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, der er bundet i krystalglas som defineret i direktiv 69/493/EØF (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i dielektrisk keramik i visse kondensatorer (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i overfladebehandling af visse dioder (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til argon- og kryptonlaserrør (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. november 2018

henvist til kor. udv. ENVI

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede retsakt om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kriterierne for vurdering af konsekvenserne for de finansielle markeder, andre institutter og finansieringsvilkårene af, at et institut bliver nødlidende – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. oktober 2018 på anmodning fra det kompetente udvalg.

Henvist til kor. udv. ECON


11. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 samt bilag I, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår henvisninger til og indarbejdelse af visse regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om typegodkendelse af motorkøretøjer (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - frist: 26. februar 2019)
henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens forordning om undtagelser fra artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer for brugen af visse generiske betegnelser (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - frist: 15. februar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår registreringen af spiritussen "Tequila" som en geografisk betegnelse (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - frist: 13. februar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - frist: 20. februar 2019)
henvist til kor. udv. IMCO


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

2) fra udvalgene:

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser (2018/2092(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (2018/0091M(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0376/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Betænkning om WTO: vejen frem (2018/2084(INI)) - INTA udvalg - Ordførere: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for regnskabsåret 2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Udkast til betænkning om henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (2018/2117(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000117/2018) af Rosa Estaràs Ferragut, for FEMM, til Kommissionen: Situationen for kvinder med handicap (B8-0418/2018)


14. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i maj I, maj II 2018 og juli 2018 forelå på Europarl.


15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europa-parlamentets og rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts for at anmode formanden om at gribe ind til forsvar for MEP'ernes ytringsfrihed som følge af en demonstration i Estland (formanden meddelte, at han ville anmode de estiske myndigheder om nærmere oplysninger), Jörg Meuthen om spørgsmålet om proceduren vedrørende betænkningen af Juan Fernando López Aguilar (Se punkt 14.11 i protokollen af 14.11.2018) (formanden gav nærmere oplysninger), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda om fejringen af "røde onsdag" (formanden mindede om hans støtte til den religiøse ytringsfrihed i verden), Bruno Gollnisch, og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om hundredeåret for kvinders stemmeret i Polen og kvinders rettigheder (formanden mindede om Parlamentets engagement for ligestilling mellem kønnene og om sin deltagelse i den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder).


16. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i november II 2018 (PE 631.067/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

- efter forhandlingen om "Europas fremtid" (punkt 41 i PDOJ) blev der byttet om på de to første punkter, således at det første punkt på dagsordenen kl. 17.30 var redegørelsen ved Kommissionen om ”Strategien for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen" (punkt 46 i PDOJ) efterfulgt af redegørelsen ved Kommissionen om "Pakken for det indre marked" (punkt 24 i PDOJ);

- forhandlingen om betænkningen af Wajid Khan om "Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil" (A8-0403/2018) blev tilføjet på dagsordenen inden "Indlæg af et minuts varighed" (punkt 2 i PDOJ); mødet blev som følge heraf forlænget til kl.24.

Torsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

- på grund af manglende enighed inden udløbet af forligsperioden blev forhandlingen om "Budgetproceduren for 2019: Resultat fra Forligsudvalget" (punkt 47 i PDOJ) udsat;

- en forhandling om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om en forhandling om "Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union" blev opført som første punkt på dagsordenen;

- afstemningen om følgende betænkninger, der alle var knyttet til budgetproceduren, blev udsat: betænkningen af Siegfried Mureşan om "Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter)" (punkt 19 i PDOJ), betænkningen af Daniele Viotti om "Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler" (punkt 38 i PDOJ) og betænkningen af Lefteris Christoforou om "Mobilisering af EU's solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2019 til udbetaling af forskud" (punkt 14 i PDOJ);

Endvidere blev betænkningen af Miriam Dalli om "Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer" (A8-0370/2018) og indsigelsen i henhold til forretningsordenens artikel 106: '"Godkendelse til visse anvendelser af natriumdichromat" direkte tilføjet til afstemningen

Parlamentet godtog disse forslag.

Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på formiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration".

Indlæg af Tanja Fajon for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Marek Jurek imod denne anmodning.

Ved AN (208 for, 195 imod, 17 hverken/eller) godtog Parlamentet anmodningen.

°
° ° °

Talere: Rosa Estaràs Ferragut og Claudia Țapardel.

Arbejdsplanen fastsattes således.


17. Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid (2018/2734(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Talere: Lars Løkke Rasmussen (Danmarks statsminister) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen), sidstnævnte om situationen i Ukraine.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger.

Taler: Lars Løkke Rasmussen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde og Liisa Jaakonsaari.

Taler: Lars Løkke Rasmussen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


18. Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Ivo Belet for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano og Francesc Gambús.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz og Florent Marcellesi.

Taler: Maroš Šefčovič.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Pakke for det indre marked (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Pakke for det indre marked (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Jiří Pospíšil og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini og Inma Rodríguez-Piñero.

Taler: Elżbieta Bieńkowska

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


20. WTO: vejen frem (forhandling)

Betænkning om WTO: vejen frem [2018/2084(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordførere: Bernd Lange og Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange og Paul Rübig forelagde betænkningen.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere Linda McAvan (ordfører som erstatning for ordføreren for udtalelse fra DEVE), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Inma Rodríguez-Piñero for S&D-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Jarosław Wałęsa, David Martin og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere Cecilia Malmström, Bernd Lange og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 29.11.2018.


21. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

INTA: Kārlis Šadurskis

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika: Kārlis Šadurskis

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Kārlis Šadurskis


22. Kommissionens 2018-rapport om Serbien (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien [2018/2146(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister forelagde betænkningen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, og Victor Boştinaru.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Taler: Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir og Franc Bogovič.

Talere: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler og David McAllister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 29.11.2018.


23. Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo [2018/2149(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes forelagde betænkningen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Tonino Picula og Ryszard Czarnecki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo og Sotirios Zarianopoulos.

Talere: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler og Igor Šoltes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 29.11.2018.


24. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens parlament under ledelse af udenrigsministeren, Andrej Zernovski, som havde taget plads i den officielle loge.


25. Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien [2018/2145(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl forelagde betænkningen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou og Andrey Kovatchev.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Tonino Picula og László Tőkés.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir og Ivan Jakovčić.

Talere: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler og Ivo Vajgl.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 29.11.2018.


26. Kommissionens 2018-rapport om Albanien (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien [2018/2147(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Eugen Freund for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos og Lampros Fountoulis.

Talere: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 29.11.2018.


27. Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro [2018/2144(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock forelagde betænkningen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Kovatchev for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, og Peter Kouroumbashev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Mirosław Piotrowski.

Talere: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler og Charles Tannock.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 29.11.2018.


28. Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil *** (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil [2018/2117(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Andrea Bocskor for PPE-Gruppen, Clare Moody og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen.

Talere: Johannes Hahn og Wajid Khan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.18 i protokollen af 29.11.2018.


29. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins og Maria Gabriela Zoană.


30. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 631.067/OJJE).


31. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik