Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 292kWORD 83k
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 18.Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού (συζήτηση)
 19.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (συζήτηση)
 20.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (συζήτηση)
 23.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 24.Υποδοχή
 25.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 26.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (συζήτηση)
 27.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 28.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ *** (συζήτηση)
 29.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.02.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση, με την οποία καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του ρωσικού ναυτικού εναντίον ουκρανικών σκαφών στην Αζοφική Θάλασσα, εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή, και συγκεκριμένα για τη σύλληψη 23 ουκρανών ναυτικών, και επαναλαμβάνει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας έχει θεμελιώδη σημασία.

Ο Πρόεδρος ζητεί από τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τη συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία, του 2003, και να απελευθερώσουν τους ουκρανούς ναυτικούς που κρατούνται. Υπογραμμίζει τη δέσμευση του Σώματος για μια ειρηνική λύση στο θέμα, όπως αυτή που προτάθηκε κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Andrij Parubij, πρόεδρο του ουκρανικού κοινοβουλίου, και υπενθυμίζει το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Jiří Maštálka ήταν δικαιολογημένα απών κατά την περίοδο συνόδου του Ιουλίου 2018.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Boguslaw Andrzej Sonik ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Bogdan Brunon Wenta με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2018.

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Ralph Packet ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Sander Loones με ισχύ από τις 22 Νοεμβρίου 2018.

Οι αρμόδιες λετονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Kārlis Šadurskis ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Artis Pabriks με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet και Kārlis Šadurskis καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Innocenzo Leontini και Anders Sellström.


7. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες δανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας εναντίον του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων ECR, EFDD, PPE και S&D το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ECON: Ralph Packet

επιτροπή DEVE: Bogusław Sonik

επιτροπή CULT: Bogusław Sonik

επιτροπή FEMM: Isabella Adinolfi αντί του Jörg Meuthen

ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή: Virginie Rozière αντί του Hugues Bayet

αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Ralph Packet

αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Bogusław Sonik.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

- επιτροπή LIBE: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0395/2018

- επιτροπή JURI: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0398/2018

- επιτροπή EMPL: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0382/2018

- επιτροπή EMPL: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0390/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0384/2018

- επιτροπή EMPL: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018

- επιτροπή ITRE: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Εισηγητής: Fredrick Federley (A8-0394/2018

- επιτροπή PECH: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕK) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0389/2018

- επιτροπή PECH: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0381/2018

επιτροπή IMCO: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυκτα της αυριανής ημέρας, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 63/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τις αιτήσεις παρέκκλισης από τους στόχους για τις ειδικές εκπομπές CO2 σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου και των ενώσεών του σε ηλεκτρικές επαφές (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Kατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά υλικά για την ολοκλήρωση ανθεκτικής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ πλακιδίων και φορέων ημιαγωγού σε περιβλήματα αντεστραμμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (flip chip) (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, για τους σκοπούς της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως ενεργοποιητή στη φθορίζουσα σκόνη λαμπτήρων εκκένωσης που περιέχουν φθορίζουσες ουσίες (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε έδρανα και δακτυλίους που εφαρμόζονται σε μη οδικό εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου και καδμίου στις τυπογραφικές μελάνες για τη σμάλτωση γυαλιού (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, για τους σκοπούς της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε κρύσταλλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 69/493/ΕΟΚ (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικά κεραμικά υλικά μολύβδου-ζιρκονίου-τιτανίου (PZT) για ορισμένους πυκνωτές (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό ορισμένων πυκνωτών (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου στη στιβάδα επίστρωσης ορισμένων διόδων (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για το οξείδιο του μολύβδου σε στεγανωτικό υαλότριμμα για παράθυρα πηγών λέιζερ αργού και κρυπτού (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για την εκτίμηση των επιπτώσεων της πτώχευσης ενός ιδρύματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα και στις συνθήκες χρηματοδότησης (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Οκτωβρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


11. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ και IV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση των παραπομπών και τη συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τη χρήση ορισμένων περιγραφών κοινής χρήσης (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καταχώριση του αλκοολούχου ποτού «Tequila» ως γεωγραφικής ένδειξης (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - προθεσμία: 13 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που εγκρίνει τη σύναψη από την Eurojust της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός ETIAS], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα (2018/2092(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (2018/0091M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A8-0376/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Έκθεση σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον (2018/2084(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητές: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2018/2117(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000117/2018) που κατέθεσε η Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (B8-0418/2018)


14. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Μαΐου I, Μαΐου II 2018 και Ιουλίου 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


15. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και την τροποποίηση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Philippe Lamberts, ο οποίος ζητεί από τον Πρόεδρο να παρέμβει προς υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή μια διαδήλωση στην Εσθονία (ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τις εσθονικές αρχές), ο Jörg Meuthen,σχετικά με το ζήτημα της διαδικασίας που αφορά την έκθεση του Juan Fernando López Aguilar (βλ. σημείο 14.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018) (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), η Izaskun Bilbao Barandica, ο Pavel Svoboda σχετικά με τον εορτασμό της "κόκκινης Τετάρτης" (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την προσήλωσή του στην υπεράσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής έκφρασης στον κόσμο), ο Bruno Gollnisch, και η Elżbieta Katarzyna Łukacijewska σχετικά με την εκατοστή επέτειο από τη θέσπιση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στην Πολωνία και σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη δέσμευση του Σώματος για την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή του στη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών).


16. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Νοεμβρίου II 2018 (PE 631.067/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

- μετά τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (σημείο 41 του PDOJ), η σειρά των δύο πρώτων σημείων αντιστρέφεται· ως εκ τούτου, το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης στις 17.30 είναι η δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού" (σημείο 46 του PDOJ), και ακολουθεί η δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά" (σημείο 24 του PDOJ)·

- η συζήτηση σχετικά με την έκθεση του Wajid Khan με θέμα "Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ" (A8-0403/2018) προστίθεται στην ημερήσια διάταξη πριν από τις "Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού" (σημείο 2 του PDOJ)· η συνεδρίαση παρατείνεται ως εκ τούτου μέχρι τις 24.00.

Πέμπτη

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

- εν συνεχεία της μη επίτευξης συμφωνίας έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής, η συζήτηση με θέμα "Διαδικασία προϋπολογισμού 2019: Αποτελέσματα της Επιτροπής Συνδιαλλαγής" (σημείο 47 του PDOJ) αναβάλλεται·

- μία συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση" εγγράφεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη·

- η ψηφοφορία επί των ακόλουθων εκθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, αναβάλλεται: η έκθεση του Siegfried Mureşan με θέμα "Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι)" (σημείο 19 του PDOJ), η έκθεση του Daniele Viotti με θέμα "Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας" (σημείο 38 του PDOJ) και η έκθεση του Λευτέρη Χριστοφόρου με θέμα "Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019" (σημείο 14 του PDOJ)·

Επίσης, προστίθενται απευθείας στην ώρα των ψηφοφοριών η έκθεση της Miriam Dalli με θέμα "Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου" (A8-0370/2018) και η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού με θέμα "Χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου".

Το Σώμα εγκρίνει αυτές τις προτάσεις.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την προσθήκη, ως δεύτερου σημείου στην ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασης, των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση".

Παρεμβαίνει η Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, και ο Marek Jurek, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (208 υπέρ, 195 κατά, 17 αποχές) το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut και Claudia Țapardel.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


17. Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2734(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lars Løkke Rasmussen (Πρωθυπουργός της Δανίας) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), ο δεύτερος σχετικά και με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Lars Løkke Rasmussen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Γεώργιος Επιτήδειος, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Lars Løkke Rasmussen.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


18. Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού (2018/2941(RSP))

Οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano και Francesc Gambús.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz και Florent Marcellesi.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini και Inma Rodríguez-Piñero.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


20. ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον [2018/2084(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Bernd Lange και Paul Rübig (A8-0379/2018)

Οι Bernd Lange και Paul Rübig παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Linda McAvan (εισηγήτρια που αντικαθιστά τον συντάκτη γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inma Rodríguez-Piñero, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Bernd Lange και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


21. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή INTA: Kārlis Šadurskis

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Kārlis Šadurskis

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Kārlis Šadurskis


22. Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία [2018/2146(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0331/2018)

Ο David McAllister παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Victor Boştinaru.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Λάμπρος Φουντούλης, Andor Deli, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και David McAllister.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


23. Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο [2018/2149(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Ο Igor Šoltes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tonino Picula και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo και Σωτήριος Ζαριανόπουλος.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Igor Šoltes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


24. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, Andrej Zernovski, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


25. Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [2018/2145(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ο Ivo Vajgl παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Νότης Μαριάς, Στέλιος Κούλογλου και Andrey Kovatchev.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tonino Picula και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Λάμπρος Φουντούλης, Marijana Petir και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Ivo Vajgl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


26. Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία [2018/2147(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eugen Freund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


27. Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο [2018/2144(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Ο Charles Tannock παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Peter Kouroumbashev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Mirosław Piotrowski.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Charles Tannock.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


28. Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ *** (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ [2018/2117(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Ο Wajid Khan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrea Bocskor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Wajid Khan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


29. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins και Maria Gabriela Zoană.


30. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 631.067/OJJE).


31. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου