Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 75k
Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Keskustelu Tanskan pääministerin Lars Løkke Rasmussenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 18.Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti (keskustelu)
 19.Sisämarkkinapaketti (keskustelu)
 20.WTO: tie eteenpäin (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 23.Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 24.Tervetulotoivotukset
 25.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 26.Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 27.Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 28.Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa *** (keskustelu)
 29.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 15. marraskuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.02.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi jyrkästi Venäjän laivaston ukrainalaisiin aluksiin Asovanmerellä kohdistamat hyökkäykset. Puhemies ilmaisi syvän huolensa tilanteen huonontumisesta alueella ja erityisesti 23 ukrainalaisen sotilaan pidätyksestä. Hän totesi jälleen, että Ukrainan alueellinen koskemattomuus on olennaisen tärkeää.

Puhemies kehotti Venäjän viranomaisia noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta ja Ukrainan kanssa 2003 tekemäänsä yhteistyösopimusta sekä vapauttamaan pidätetyt ukrainalaiset sotilaat. Puhemies korosti parlamentin olevan sitoutunut tilanteen rauhanomaiseen ratkaisemiseen, josta hän oli keskustellut eilisessä tapaamisessaan Ukrainan parlamentin puhemiehen Andrij Parubijin kanssa, ja palautti mieliin Euroopan parlamentin 25. lokakuuta 2018 tilanteesta Asovanmerellä antaman päätöslauselman (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.19).


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Jiří Maštálka oli ollut estynyt osallistumasta heinäkuun 2018 istuntojaksolle.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Boguslaw Andrzej Sonik on nimitetty parlamentin jäseneksi Bogdan Brunon Wentan tilalle 20. marraskuuta 2018 alkaen.

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ralph Packet on nimitetty parlamentin jäseneksi Sander Loonesin tilalle 22. marraskuuta 2018 alkaen.

Toimivaltaiset Latvian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Kārlis Šadurskis on nimitetty parlamentin jäseneksi Artis Pabriksin tilalle 28. marraskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet ja Kārlis Šadurskis osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Innocenzo Leontini ja Anders Sellström.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Tanskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämiseksi häntä koskevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ECR-, EFDD-, PPE- ja S&D -ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ECON-valiokunta: Ralph Packet

DEVE-valiokunta: Bogusław Sonik

CULT-valiokunta: Bogusław Sonik

FEMM-valiokunta: Jörg Meuthenin tilalle Isabella Adinolfi

talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta: Hugues Bayetin tilalle Virginie Rozière

suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Ralph Packet

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Bogusław Sonik.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- JURI-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- EMPL-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Esittelijä: Laura Agea (A8-0382/2018)

- EMPL-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- ECON-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ECON-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- EMPL-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- ITRE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta(COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Esittelijä: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- PECH-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Esittelijä: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- PECH-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

IMCO-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus yksityiskohtaisista säännöksistä hiilidioksidipäästötavoitteita koskevan poikkeuksen hakemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 11 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 63/2011 oikaisemisesta (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sähkökoskettimien sisältämää kadmiumia ja sen yhdisteitä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen toimivan sähköliitoksen puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip −tekniikassa mahdollistavissa juotoksissa käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen aktivaattorina valaisevassa jauheessa fluoresoivissa purkauslampuissa käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjen ammattikäyttöön tarkoitettujen työkoneiden laakereiden ja holkkien sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen lasien emaloinnissa käytettävissä painoväreissä olevaa lyijyä ja kadmiumia koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen direktiivissä 69/493/ETY määritellyssä kristallilasissa olevaa lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjen kondensaattorien PZT-pohjaisten keraamisten eristemateriaalien sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjen kondensaattorien keraamisten eristeiden sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjen diodien metallipinnoitekerroksen sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen argon- ja kryptonlaserputkien ikkunarakenteiden sintrattujen liitosten sisältämää lyijyoksidia koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. marraskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä laitoksen kaatumisesta rahoitusmarkkinoihin, muihin laitoksiin ja rahoitusolosuhteisiin aiheutuvan vaikutuksen arviointiperusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. lokakuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


11. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteen IV sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyihin moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöihin tehtyjen viittausten päivittämisestä ja tiettyjen tällaisten sääntöjen sisällyttämisestä mainittuihin liitteisiin (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - määräaika: 26. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus poikkeusten säätämisestä elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 3 kohdasta tiettyjen yleisluonteisten ilmaisujen käytön osalta (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - määräaika: 15. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tislatun alkoholijuoman ”Tequila” rekisteröinnistä maantieteellisenä merkintänä (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - määräaika: 13. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelon osalta (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - määräaika: 20. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Mietintö Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta (2018/2092(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (2018/0091M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0376/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin (2018/2084(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijät: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Mietintö Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2018 varainhoitovuodeksi 2018: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa (2018/2117(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys, josta keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000117/2018) Rosa Estaràs Ferragut FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Vammaisten naisten tilanne (B8-0418/2018)


14. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun I 2018, toukokuun II 2018 ja heinäkuun 2018 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


15. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka pyysi puhemiestä puolustamaan Euroopan parlamentin jäsenten ilmaisunvapautta Virossa järjestetyn mielenosoituksen johdosta (puhemies ilmoitti pyytävänsä asiasta lisätietoja Viron viranomaisilta), Jörg Meuthen Juan Fernando López Aguilarin mietintöä koskeneen menettelyn lopputuloksesta (katso 14.11.2018 pidetyn istunnon pöytäkirjan kohta 14.11.) (puhemies täsmensi asiaa), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda ”punaisen keskiviikon” vietosta (puhemies muistutti olevansa sitoutunut uskonnollisen ilmaisunvapauden puolustamiseen maailmassa), Bruno Gollnisch sekä Elżbieta Katarzyna Łukacijewska Puolan naisten äänioikeuden satavuotisjuhlasta ja naisten oikeuksista (puhemies muistutti, että parlamentti on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja että hän oli osallistunut naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietetyn kansainvälisen päivän viettoon).


16. Käsittelyjärjestys

Marraskuun II 2018 istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 631.067/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

- Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 41) jälkeen tulevien kahden ensimmäisen kohdan järjestystä vaihdetaan, jolloin esityslistan ensimmäisenä kohtana kello 17.30 on komission julkilausuma aiheesta "Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 46), jota seuraa komission julkilausuma aiheesta "Sisämarkkinapaketti" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 24);

- Wajid Khanin mietinnöstä "Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa" (A8-0403/2018) käytävä keskustelu lisätään esityslistalle ennen kohtaa "Minuutin puheenvuorot" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 2); tämän vuoksi istuntoa jatketaan kello 24.00 asti.

Torstai

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

- koska sovittelumenettelyssä ei oltu päästy sopimukseen, keskustelua aiheesta "Vuoden 2019 talousaviomenettely: sovittelukomitean tulos" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 47) lykätään;

- esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista;

- äänestyksiä seuraavista, talousarviomenettelyyn liittyvistä mietinnöistä lykätään: Siegfried Mureşanin mietintö "Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 19), Daniele Viottin mietintö "Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 38) ja Lefteris Christoforoun mietintö "EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talouasrviosta" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 14).

Lisäksi esityslistalle otetaan suoraan äänestyksiin Miriam Dallin mietintö "Neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin" (A8-0370/2018) ja "Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: natriumdikromaatti".

Parlamentti hyväksyi muutokset.

S&D-ryhmän pyyntö aihetta "Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu" koskevien neuvoston ja komission julkilausumien lisäämiseksi esityslistalle aamun toiseksi kohdaksi.

Puheenvuorot: Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta pyynnön perustelemiseksi ja Marek Jurek pyynnön vastustamiseksi.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (208 puolesta, 195 vastaan, 17 tyhjää).

°
° ° °

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut ja Claudia Țapardel.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


17. Keskustelu Tanskan pääministerin Lars Løkke Rasmussenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Tanskan pääministerin Lars Løkke Rasmussenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2734(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Puheenvuorot: Lars Løkke Rasmussen (Tanskan pääministeri) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja), joka otti esille myös Ukrainan tilanteen.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis.

Lars Løkke Rasmussen käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde ja Liisa Jaakonsaari.

Lars Løkke Rasmussen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


18. Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano ja Francesc Gambús.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz ja Florent Marcellesi.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Sisämarkkinapaketti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sisämarkkinapaketti (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Jiří Pospíšil ja Christel Schaldemose.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini ja Inma Rodríguez-Piñero.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


20. WTO: tie eteenpäin (keskustelu)

Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin [2018/2084(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Bernd Lange ja Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange ja Paul Rübig esittelivät mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot Linda McAvan (DEVE-valiokunnan valmistelijan sijainen), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Inma Rodríguez-Piñero S&D-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Jarosław Wałęsa, David Martin ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot Cecilia Malmström, Bernd Lange ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.12.


21. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

INTA-valiokunta: Kārlis Šadurskis

suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta: Kārlis Šadurskis

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Kārlis Šadurskis


22. Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2146(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó ja Victor Boştinaru.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Jean-Luc Schaffhauser käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja David McAllister.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.13.


23. Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2149(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Tonino Picula ja Ryszard Czarnecki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo ja Sotirios Zarianopoulos.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Igor Šoltes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.14.


24. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentin valtuuskunnan, jota johti ulkoasioista vastaava valtiosihteeri Andrej Zernovski.


25. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2145(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou ja Andrey Kovatchev.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Tonino Picula ja László Tőkés.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Ivo Vajgl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.15.


26. Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2147(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Eugen Freund S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios ja Doru-Claudian Frunzulică.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.16.


27. Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2144(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta, Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta ja Peter Kouroumbashev.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Mirosław Piotrowski.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Charles Tannock.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.17.


28. Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa *** (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa [2018/2117(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Wajid Khan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.18.


29. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins ja Maria Gabriela Zoană.


30. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 631.067/OJJE).


31. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö