Rodyklė 
Protokolas
PDF 278kWORD 76k
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgaliojimų tikrinimas
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 12.Gauti dokumentai
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 15.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 16.Darbų programa
 17.Diskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos ateities tema (diskusijos)
 18.Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą (diskusijos)
 19.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (diskusijos)
 20.PPO: tolesni veiksmai (diskusijos)
 21.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 22.2018 m. ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)
 23.2018 m. ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)
 24.Oficialus pasveikinimas
 25.2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (diskusijos)
 26.2018 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)
 27.2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (diskusijos)
 28.Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje *** (diskusijos)
 29.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 15.02 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame griežtai pasmerkė Azovo jūroje Rusijos karinio laivyno prieš Ukrainos laivus įvykdytus agresijos aktus, pareiškė didelį susirūpinimą dėl blogėjančios padėties regione, be kita ko, suėmus 23 Ukrainos karius, ir dar darką pakartojo, kad Ukrainos teritorinis vientisumas yra itin svarbus.

Pirmininkas pareikalavo, kad Rusijos valdžios institucijos laikytųsi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir 2003 m. bendradarbiavimo susitarimo su Ukraina, taip pat, kad paleistų suimtus Ukrainos karius. Jis pabrėžė, kad Parlamentas įsipareigojęs palaikyti taikų klausimo sprendimą, kaip aptarta per jo vakarykštį susitikimą su Ukrainos Parlamento Pirmininku Andrij Parubij, ir priminė Parlamento 2018 m. spalio 25 d. priimtą rezoliuciją „Padėtis Azovo jūroje“ (2018 10 25 protokolo 13.19 punktas).


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Jiří Maštálkai leista nedalyvauti 2018 m. liepos mėn. sesijoje dėl pateisinamų priežasčių.


5. Parlamento sudėtis

Lenkijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Boguslaw Andrzej Sonik, kuris pakeis Bogdan Brunon Wenta, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. lapkričio 20 d.

Belgijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Ralph Packet, kuris pakeis Sander Loones, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. lapkričio 22 d.

Latvijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Kārlis Šadurskis , kuris pakeis Artis Pabriks, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. lapkričio 28 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet ir Kārlis Šadurskis įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Innocenzo Leontini ir Anders Sellström įgaliojimus.


7. Prašymas atšaukti imunitetą

Danijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą, nes jo atžvilgiu pradėtas baudžiamasis procesas.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ECR, EFDD, PPE ir S&D frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ECON komitetas: Ralph Packet

DEVE komitetas: Bogusław Sonik

CULT komitetas: Bogusław Sonik

FEMM komitetas: Isabella Adinolfi vietoj Jörg Meuthen

Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais: Virginie Rozière vietoj Hugues Bayet

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Ralph Packet

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Bogusław Sonik.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

- LIBE komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Pranešėja: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Pranešėjas: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

- IMCO komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo taisomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 63/2011, kuriuo nustatomos išsamios nuostatos dėl prašymo leisti taikyti nuo savitųjų išmetamo CO2 kiekio normų nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnį (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria kadmį ir jo junginius leidžiama naudoti elektriniuose kontaktuose (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti lydmetaliuose, skirtuose lusto ir padėklo kontaktams elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip aktyvinimo medžiagą išlydžio lempų liuminoforų milteliuose (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų ne keliais judančių profesionaliems naudotojams skirtų įrenginių guoliuose ir įvorėse (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną ir kadmį leidžiama naudoti spausdinimo dažuose, skirtuose stiklui emaliuoti (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti Direktyvoje 69/493/EEB apibrėžtame krištolo stikle (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų kondensatorių PZT dielektrinėje keramikoje (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų kondensatorių dielektrinėje keramikoje (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų diodų dengiamajame sluoksnyje (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria švino oksidą leidžiama naudoti sandarinamajame frite, naudojamame tam tikrų lazerių vamzdžių langų mazgams gaminti (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2018 m. lapkričio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami įstaigos žlugimo poveikio finansų rinkoms, kitoms įstaigoms ir finansavimo sąlygoms vertinimo kriterijai (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 25 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


11. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nuorodų į tam tikras Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atnaujinimo ir naujų įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I, III ir IV priedai (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 1 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos dėl tam tikrų bendrinių deskriptorių vartojimo (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl spiritinio gėrimo „Tequila“ įregistravimo kaip geografinės nuorodos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Pranešimas Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas (2018/2092(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (2018/0091M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0376/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Pranešimas PPO: tolesni veiksmai (2018/2084(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjai: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Pranešimas Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje (2018/2117(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtrauktas šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000117/2018), kurį pateikė Rosa Estaràs Ferragut FEMM komiteto vardu Komisijai: Neįgalių moterų padėtis (B8-0418/2018)


14. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. gegužės mėn. pirmąją, gegužės mėn. antrąją ir 2018 m. liepos mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Kalbėjo: Philippe Lamberts, jis paprašė, kad pirmininkas pasisakytų gindamas Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę, Estijoje įvykus demonstracijai (pirmininkas pranešė, kad paprašys Estijos valdžios institucijų suteikti daugiau informacijos), Jörg Meuthen, dėl Juan Fernando López Aguilar pranešimo procedūros baigties (žr. 2018 11 14 protokolo 14.11 punktą) (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda dėl „raudonojo trečiadienio“ šventimo (pirmininkas priminė savo pasiryžimą ginti religinės raiškos laisvę pasaulyje), Bruno Gollnisch ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dėl moterų teisės balsuoti Lenkijoje šimtmečio (pirmininkas priminė Parlamento įsipareigojimą propaguoti lyčių lygybę ir tai, kad jis dalyvauja Tarptautinėje kovos su smurtu prieš moteris dienoje).


16. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2018 m. lapkričio mėn. II-osios sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 631.067/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 bis straipsnis):

Trečiadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė tokius pakeitimus:

- po diskusijų dėl Europos ateities (galutinio darbotvarkės projekto 41 punktas) numatyti pirmieji du punktai apkeisti vietomis; taigi, pirmasis darbotvarkės punktas 17.30 val. – Komisijos pareiškimas „Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą“ klausimu (galutinio darbotvarkės projekto 46 punktas), po kurio eis Komisijos pareiškimas dėl „Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio“ (alutinio darbotvarkės projekto 24 punktas);

- prieš punktą „Vienos minutės kalbos“ į darbotvarkę įtrauktos diskusijos dėl Wajid Khan pranešimo „Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje“ (A8-0403/2018) (galutinio darbotvarkės projekto 2 punktas); sesijos laikas pratęstas iki 24.00 val.

Ketvirtadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė tokius pakeitimus:

- nesusitarus iki taikinimo laikotarpio pabaigos, diskusijos „2019 m. biudžeto procedūra. Taikinimo komiteto darbo rezultatai“ (galutinio darbotvarkės projekto 47 punktas) nukeltos;

  • pirmuoju darbotvarkės punktu įrašytos diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų „JK išstojimas iš Europos Sąjungos“;
  • balsavimas dėl toliau nurodytų pranešimų, kurie susiję su biudžeto procedūra, nukeltas: Siegfried Mureşan pranešimas „Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai)“ (galutinio darbotvarkės projekto 19 punktas), Daniele Viotti pranešimas „Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti“ (galutinio darbotvarkės projekto 38 punktas) ir Lefteris Christoforou pranešimas „ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti“(galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas);

Be to, į balsavimą tiesiogiai įtraukti Miriam Dalli pranešimas „Pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba tų sumų skyrimas kitiems veiksmams pagal nacionalines programas“ (A8-0370/2018) ir prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl leidimo tam tiktais atvejais naudoti natrio dichromatą.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

S&D frakcija paprašė kaip antrą rytinės darbotvarkės punktą įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus „Pasirengimas gruodžio 10–11 d. Marakeše vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai JT pasaulinio susitarimo dėl migracijos tema“.

Kalbėjo Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Marek Jurek, jis nepritarė prašymui.

Vardiniu balsavimu (208 nariai balsavo už, 195 – prieš, 17 susilaikė) Parlamentas patvirtino prašymą.

°
° ° °

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut ir Claudia Țapardel.

Darbų programa patvirtinta.


17. Diskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos ateities tema (2018/2734(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo: Lars Løkke Rasmussen (Danijos ministras pirmininkas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), pastarasis taip pat kalbėjo padėties Ukrainoje klausimu.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Lars Løkke Rasmussen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Lars Løkke Rasmussen.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


18. Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano ir Francesc Gambús.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz ir Florent Marcellesi.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Diskusijos baigtos.


19. Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini ir Inma Rodríguez-Piñero.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


20. PPO: tolesni veiksmai (diskusijos)

Pranešimas „PPO: tolesni veiksmai“ [2018/2084(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Bernd Lange ir Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange ir Paul Rübig pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Linda McAvan (DEVE komiteto nuomonės referentą pavaduojanti referentė), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Inma Rodríguez-Piñero S&D frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Jarosław Wałęsa, David Martin ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Cecilia Malmström, Bernd Lange ir Paul Rübig.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.12 punktas


21. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

INTA komitetas: Kārlis Šadurskis

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis: Kārlis Šadurskis

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Kārlis Šadurskis


22. 2018 m. ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos [2018/2146(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, ir Victor Boştinaru.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Jean-Luc Schaffhauser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ir David McAllister.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.13 punktas


23. 2018 m. ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo [2018/2149(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Tonino Picula ir Ryszard Czarnecki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo ir Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ir Igor Šoltes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.14 punktas


24. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčius buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valstybės sekretoriaus Andrej Zernovski vadovaujamos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos parlamento delegacijos narius.


25. 2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos [2018/2145(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou ir Andrey Kovatchev.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tonino Picula ir László Tőkés.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ir Ivo Vajgl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.15 punktas


26. 2018 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos [2018/2147(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Eugen Freund S&D frakcijos vardu, Eleni Theocharous ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.16 punktas


27. 2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos [2018/2144(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu, Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, ir Peter Kouroumbashev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ir Charles Tannock.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.17 punktas


28. Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje *** (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje [2018/2117(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu, Clare Moody ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Wajid Khan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 29 protokolo 8.18 punktas


29. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins ir Maria Gabriela Zoană.


30. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 631.067/OJJE).


31. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.59 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika