Indekss 
Protokols
PDF 271kWORD 75k
Trešdiena, 2018. gada 28. novembris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 16.Darba kārtība
 17.Debates ar Dānijas premjerministru Lars Løkke Rasmussen par Eiropas nākotni (debates)
 18.Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu (debates)
 19.Vienotā tirgus pasākumu kopums (debates)
 20.Turpmāka PTO darbība (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs
 22.2018. gada ziņojums par Serbiju (debates)
 23.2018. gada ziņojums par Kosovu (debates)
 24.Oficiāla sveikšana
 25.2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (debates)
 26.2018. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 27.2018. gada ziņojums par Melnkalni (debates)
 28.Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā *** (debates)
 29.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 15. novembrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.02.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā stingri nosodīja Krievijas jūras spēku agresijas aktus pret Ukrainas kuģiem Azovas jūrā, paužot nopietnas bažas par situācijas pasliktināšanos reģionā, tostarp jo īpaši par 23 Ukrainas militārpersonu arestu, un atkārtoti uzsvēra, ka Ukrainas teritoriālā integritāte ir neapstrīdams princips.

Priekšsēdētājs aicināja Krievijas iestādes ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju un 2003. gada sadarbības nolīgumu ar Ukrainu un atbrīvot aizturētās Ukrainas militārpersonas. Viņš uzsvēra Parlamenta apņemšanos rast mierīgu risinājumu jautājumam, kas tika aktualizēts vakar vakarā ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Andrij Parubij, un atgādināja par rezolūciju "Situācija Azovas jūrā", kuru Parlaments pieņēma 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.19. punkts).


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Jiří Maštálka attaisnoti nepiedalījās 2018. gada jūlija sesijā.


5. Parlamenta sastāvs

Polijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Boguslaw Andrzej Sonik ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Bogdan Brunon Wenta vietā, sākot ar 2018. gada 20. novembri.

Beļģijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ralph Packet ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Sander Loones vietā, sākot ar 2018. gada 22. novembri.

Latvijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Kārlis Šadurskis ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Artis Pabriks vietā, sākot ar 2018. gada 28. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet et Kārlis Šadurskis pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Innocenzo Leontini un Anders Sellström mandātus.


7. Pieprasījums atcelt imunitāti

Dānijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti saistībā ar kriminālprocesu, kas ierosināts pret viņu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ECR, EFDD, PPE un S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šādu iecelšanu amatā:

ECON komiteja: Ralph Packet.

DEVE komiteja: Bogusław Sonik.

CULT komiteja: Bogusław Sonik.

FEMM komiteja: Isabella Adinolfi - Jörg Meuthen vietā.

Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos: Virginie Rozière - Hugues Bayet vietā.

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Ralph Packet.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Bogusław Sonik.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

- LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Referente: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Referente: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Referente: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Referents: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Referents: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Referente: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Referents: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Regulu (ES) Nr. 63/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz atkāpi no īpatnējo CO2 emisiju mērķiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 11.pantu (C(2018)07391 – 2018/2937(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un tā savienojumu izmantošanai elektriskajos kontaktos (C(2018)07495 – 2018/2946(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs (C(2018)07499 – 2018/2947(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu kā luminiscentā pulvera aktivatoru gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori (C(2018)07505 – 2018/2949(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svina izmantošanu gultņos un buksēs, kuras lieto noteiktās autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās (C(2018)07506 – 2018/2951(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina un kadmija izmantošanai iespiedkrāsās, ko izmanto kā emalju uz stikliem (C(2018)07507 – 2018/2943(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots Direktīvā 69/493/EEK (C(2018)07508 – 2018/2952(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažiem kondensatoriem paredzētos dielektriskos keramikas materiālos uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes (C(2018)07509 – 2018/2948(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažu kondensatoru dielektriskajā keramikā (C(2018)07520 – 2018/2950(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svinam atsevišķu diožu pārklājuma slānī (C(2018)07523 – 2018/2944(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina oksīdu izmantošanai stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto atsevišķu lāzera cauruļu logu montāžā (C(2018)07525 – 2018/2945(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, ar ko novērtē iestādes maksātnespējas ietekmi uz finanšu tirgiem, citām iestādēm un finansēšanas nosacījumiem (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 25. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


11. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/2009 IV pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I, III un IV pielikumu groza, lai atjauninātu atsauces uz atsevišķiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un lai iekļautu šos noteikumus (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - termiņš: 2019. gada 26. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz noteiktu nepatentētu aprakstu izmantošanu piešķir atkāpes no 1. panta 3. punkta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - termiņš: 2019. gada 15. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu groza attiecībā uz stiprā alkoholiskā dzēriena “Tequila” kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrēšanu (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - termiņš: 2019. gada 20. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON komiteja - Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON komiteja - Referente: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON komiteja - Referents: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Ziņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām (2018/2092(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (2018/0091M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0376/2018)

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Ziņojums par turpmāku PTO darbību (2018/2084(INI)) - INTA komiteja - Referentes: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)” (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā (2018/2117(INI)) - AFET komiteja - Referents: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski un kuram seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000117/2018), kuru uzdeva Rosa Estaràs Ferragut FEMM komitejas vārdā Komisijai: sieviešu ar invaliditāti stāvoklis (B8-0418/2018).


14. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada maija pirmajā, maija otrajā un jūlija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


15. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes regula par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Philippe Lamberts, lūdzot priekšsēdētāju iejaukties, lai aizstāvētu Eiropas Parlamenta deputātu vārda brīvību pēc demonstrācijas Igaunijā (sēdes vadītājs paziņoja, ka pieprasīs vairāk informācijas Igaunijas iestādēm), Jörg Meuthen par procedūras iznākumu saistībā ar Juan Fernando López Aguilar ziņojumu (skatīt 14.11.2018. protokola 14.11. punktu) (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda par “sarkanās trešdienas” atzīmēšanu (sēdes vadītājs atkārtoti pauda savu atbalstu reliģiskās izpausmes brīvības aizsardzībai pasaulē), Bruno Gollnisch un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska par sieviešu balsstiesību simtgadi Polijā un sieviešu tiesībām (sēdes vadītājs atkārtoti pauda Parlamenta atbalstu dzimumu līdztiesībai un tā dalību Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai).


16. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada novembra otrās plenārsēdes galīgais darba kārtības projekts (PE 631.067/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Trešdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja šādus grozījumus:

- pēc debatēm par tematu "Eiropas Savienības nākotne" (PDOJ 41. punkts) pirmo divu punktu secība ir mainīta; tādējādi pirmais punkts darba kārtībā plkst. 17.30 ir Komisijas paziņojums "Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu" (PDOJ 46. punkts), pēc kura seko Komisijas paziņojums "Vienotā tirgus pasākumu kopums" (PDOJ 24. punkts);

- debates par Wajid Khan ziņojumu "Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā" (A8-0403/2018) tiek iekļautas darba kārtībā pirms punkta "Vienu minūti ilgas uzstāšanās" (PDOJ 2. punkts); tādējādi sēde tika pagarināta līdz plkst. 24.00.

Ceturtdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja šādus grozījumus:

- tā kā pirms saskaņošanas perioda beigām nav panākta vienošanās, debates "2019. finanšu gada budžeta procedūra: Samierināšanas komitejas darba rezultāts" (PDOJ 47. punkts) tiek atliktas;

- debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem "Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības" darba kārtībā tiek iekļautas kā pirmais punkts;

- tiek atlikta balsošana par šādiem ar budžeta procedūru saistītiem ziņojumiem: Siegfried Mureşan ziņojums "Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts "Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi)" (PDOJ 19. punkts), Daniele Viotti ziņojums "Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas" (PDOJ 38. punkts) un Lefteris Christoforou ziņojums "ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā" (PDOJ 14. punkts).

Turklāt balsošanai tiek tieši pievienots Miriam Dalli ziņojums "Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtota atvēlēšana vai šo summu piešķiršana citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās" (A8-0370/2018) un iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu par tematu “Atļauja konkrētām vajadzībām izmantot nātrija dihromātu”.

Parlaments apstiprināja šos priekšlikumus.

S&D grupas piepasījums kā otro punktu rīta darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus "Gatavošanās Marrākešas starpvaldību konferencei 10. un 11. decembrī par ANO globālo paktu par migrāciju".

Uzstājās Tanja Fajon S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Marek Jurek, kurš pret to iebilda.

Balsojot pēc saraksta (208 par, 195 pret, 17 atturas), Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

°
° ° °

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut un Claudia Țapardel.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


17. Debates ar Dānijas premjerministru Lars Løkke Rasmussen par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Dānijas premjerministru Lars Løkke Rasmussen par Eiropas nākotni (2018/2734(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Lars Løkke Rasmussen (Dānijas premjerministrs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), kurš izteicās arī par stāvokli Ukrainā.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Lars Løkke Rasmussen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Lars Løkke Rasmussen.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


18. Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu (debates)

Komisijas paziņojums: Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu (2018/2941(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano un Francesc Gambús.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz un Florent Marcellesi.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


19. Vienotā tirgus pasākumu kopums (debates)

Komisijas paziņojums: Vienotā tirgus pasākumu kopums (2018/2903(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini un Inma Rodríguez-Piñero.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


20. Turpmāka PTO darbība (debates)

Ziņojums par turpmāku PTO darbību [2018/2084(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referenti: Bernd Lange un Paul Rübig (A8-0379/2018).

Bernd Lange un Paul Rübig iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Linda McAvan (aizstājot DEVE komitejas atzinuma sagatavotāju), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Inma Rodríguez-Piñero S&D grupas vārdā, Elsi Katainen ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Jarosław Wałęsa, David Martin un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Cecilia Malmström, Bernd Lange un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.12. punkts.


21. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

INTA komiteja: Kārlis Šadurskis

Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm: Kārlis Šadurskis

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Kārlis Šadurskis


22. 2018. gada ziņojums par Serbiju (debates)

Ziņojums par Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju [2018/2146(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts un Victor Boştinaru.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir un Franc Bogovič.

Uzstājās Johannes Hahn, Karoline Edtstadler un David McAllister.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.13. punkts.


23. 2018. gada ziņojums par Kosovu (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu [2018/2149(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0332/2018).

Igor Šoltes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Tonino Picula un Ryszard Czarnecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo un Sotirios Zarianopoulos.

Uzstājās Johannes Hahn, Karoline Edtstadler un Igor Šoltes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.14. punkts.


24. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas parlamenta delegāciju, kuru vadīja ārlietu valsts sekretārs Andrej Zernovski un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


25. 2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku [2018/2145(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ivo Vajgl (A8-0341/2018).

Ivo Vajgl iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou un Andrey Kovatchev.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tonino Picula un László Tőkés.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Johannes Hahn, Karoline Edtstadler un Ivo Vajgl.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.15. punkts.


26. 2018. gada ziņojums par Albāniju (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju [2018/2147(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018).

Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Eugen Freund S&D grupas vārdā, Eleni Theocharous ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Johannes Hahn, Karoline Edtstadler un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.16. punkts.


27. 2018. gada ziņojums par Melnkalni (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni [2018/2144(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0339/2018).

Charles Tannock iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā, Nikos Androulakis S&D grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā un Peter Kouroumbashev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Mirosław Piotrowski.

Uzstājās Johannes Hahn, Karoline Edtstadler un Charles Tannock.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.17. punkts.


28. Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā *** (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā [2018/2117(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Wajid Khan (A8-0403/2018).

Wajid Khan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrea Bocskor PPE grupas vārdā, Clare Moody un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Johannes Hahn un Wajid Khan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.11.2018. protokola 8.18. punkts.


29. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins un Maria Gabriela Zoană.


30. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 631.067/OJJE).


31. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika