Index 
Notulen
PDF 274kWORD 75k
Woensdag 28 november 2018 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa (debat)
 18.Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (debat)
 19.Pakket eengemaakte markt (debat)
 20.WTO: de weg vooruit (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Verslag 2018 over Servië (debat)
 23.Verslag 2018 over Kosovo (debat)
 24.Welkomstwoord
 25.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 26.Verslag 2018 over Albanië (debat)
 27.Verslag 2018 over Montenegro (debat)
 28.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU *** (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 15 november 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 15.02 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de door de Russische marine begane daden van agressie tegen Oekraïense schepen in de Zee van Azov krachtig veroordeelt, zijn ernstige bezorgdheid uitspreekt over de verslechterende situatie in de regio, met name gezien de arrestatie van 23 Oekraïense militairen, en herhaalt dat de territoriale integriteit van Oekraïne fundamenteel is.

De Voorzitter verzoekt de Russische autoriteiten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en de samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne uit 2003 na te leven en de gevangengenomen Oekraïense militairen vrij te laten. Hij onderstreept dat het Parlement zich inzet voor een vreedzame oplossing van de kwestie, zoals hij gisteren te kennen heeft gegeven tijdens zijn ontmoeting met de voorzitter van het Oekraïense parlement, Andrij Parubij, en wijst op de resolutie over de "Situatie in de Zee van Azov" die het Parlement op 25 oktober 2018 heeft aangenomen (punt 13.19 van de notulen van 25.10.2018).


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Jiří Maštálka was verontschuldigd voor de vergaderperiode van juli 2018.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Boguslaw Andrzej Sonik tot lid van het Parlement, ter vervanging van Bogdan Brunon Wenta, met ingang van 20 november 2018.

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Ralph Packet tot lid van het Parlement, ter vervanging van Sander Loones, met ingang van 22 november 2018.

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Kārlis Šadurskis tot lid van het Parlement, ter vervanging van Artis Pabriks, met ingang van 28 november 2018.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet en Kārlis Šadurskis, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Innocenzo Leontini en Anders Sellström.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Deense autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jørn Dohrmann ingediend in het kader van de tegen hem ingestelde strafprocedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ECR-Fractie, de EFDD-Fractie, de PPE-Fractie en de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ECON: Ralph Packet

Commissie DEVE: Bogusław Sonik

Commissie CULT: Bogusław Sonik

Commissie FEMM: Isabella Adinolfi in de plaats van Jörg Meuthen

Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking: Virginie Rozière in de plaats van Hugues Bayet

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Ralph Packet

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Bogusław Sonik.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

- Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- Commissie JURI: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- Commissie ECON: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- Commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- Commissie ITRE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Rapporteur: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- Commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Rapporteur: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- Commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

Commissie IMCO: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Verordening (EU) nr. 63/2011 tot vaststelling van gedetailleerde bepalingen voor de aanvraag van een afwijking van de specifieke CO2-emissiedoelstellingen uit hoofde van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in "flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood als activator in het fluorescentiepoeder van gasontladingslampen met fosforen (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in lagers en bussen in bepaalde niet voor de weg bestemde apparatuur voor professioneel gebruik (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood en cadmium in drukinkt voor het aanbrengen van email op glas (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in kristalglas zoals omschreven in Richtlijn 69/493/EEG (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in op PZT gebaseerde diëlektrische keramische materialen voor bepaalde condensatoren (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in diëlektrische keramiek in bepaalde condensatoren (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in de metalliseerlaag van bepaalde dioden (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor loodoxide in fritaansmeltingen van vensters voor bepaalde laserbuizen. (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de criteria voor het beoordelen van het effect van het falen van een instelling op de financiële markten, op andere instellingen en op de financieringsvoorwaarden (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 oktober 2018

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


11. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlagen I, III en IV bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijwerking van de verwijzingen naar en opname van bepaalde reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot de typegoedkeuring van motorvoertuigen (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - termijn: 26 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van afwijkingen van artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen voor het gebruik van bepaalde generieke omschrijvingen (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - termijn: 15 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de registratie van de gedistilleerde drank "Tequila" als geografische aanduiding (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - termijn: 13 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - termijn: 20 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

JURI

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht (2018/2092(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (2018/0091M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0376/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Verslag inzake de WTO: de weg vooruit (2018/2084(INI)) - commissie INTA - Rapporteurs: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (2018/2117(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat is ingeschreven op de agenda (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000117/2018) van Rosa Estaràs Ferragut, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: de situatie van vrouwen met een handicap (B8-0418/2018)


14. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van mei I, mei II 2018 en juli 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


15. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, om te vragen dat de Voorzitter de vrijheid van meningsuiting van de leden van het Europees Parlement verdedigt naar aanleiding van een evenement in Estland (de Voorzitter deelt mee dat hij de Estse autoriteiten om opheldering zal vragen), Jörg Meuthen, over de afloop van de procedure betreffende het verslag van Juan Fernando López Aguilar (zie punt 14.11 van de notulen van 14.11.2018) (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda over de viering van "rode woensdag" (de Voorzitter verklaart dat de verdediging van de vrijheid van godsdienstbelijdenis in de wereld hem na aan het hart ligt), Bruno Gollnisch, en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska over het honderdjarige bestaan van het stemrecht voor vrouwen in Polen en de vrouwenrechten (de Voorzitter stipt aan dat het Parlement begaan is met gendergelijkheid en deelneemt aan de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen).


16. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van november II 2018 (PE 631.067/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

- na het debat over "De toekomst van Europa" (punt 41 PDOJ) wordt de volgorde van de eerste twee punten omgekeerd; het eerste agendapunt om 17.30 uur is bijgevolg de verklaring van de Commissie over de "Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs" (punt 46 PDOJ), gevolgd door de verklaring van de Commissie over het "Pakket eengemaakte markt" (punt 24 PDOJ);

- het debat over het verslag van Wajid Khan over "De verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU" (A8-0403/2018) wordt aan de agenda toegevoegd vóór de "Spreektijd van één minuut" (punt 2 PDOJ); de vergadering wordt daardoor verlengd tot 24 uur.

Donderdag

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

- daar er geen akkoord is bereikt vóór het einde van de bemiddelingsperiode, wordt het debat over de "Begrotingsprocedure 2019: resultaat van het Bemiddelingscomité" (punt 47 PDOJ) uitgesteld;

- als eerste punt komt op de agenda een debat te staan over de verklaringen van de Raad en de Commissie over "De terugtrekking van het VK uit de Europese Unie";

- over de onderstaande verslagen, die allemaal verband houden met de begrotingsprocedure, wordt de stemming uitgesteld: het verslag van Siegfried Mureşan over "Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)" (punt 19 PDOJ), het versag van Daniele Viotti over de "Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen" (punt 38 PDOJ) en het verslag van Lefteris Christoforou over de "Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019" (punt 14 PDOJ);

Bovendien worden het verslag van Miriam Dalli over de "Nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's" (A8-0370/2018) en het bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement betreffende de "Autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van natriumdichromaat" rechtstreeks aan de stemmingen toegevoegd.

Het Parlement stemt met deze voorstellen in.

Verzoek van de S&D-Fractie om als tweede agendapunt 's ochtends verklaringen van de Raad en de Commissie toe te voegen over de "Voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie".

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Marek Jurek, tegen het verzoek.

Bij HS (208 voor, 195 tegen, 17 onthoudingen) keurt het Parlement het verzoek goed.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut en Claudia Țapardel.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


17. Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa (2018/2734(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Lars Løkke Rasmussen (premier van Denemarken) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), laatstgenoemde eveneens over de situatie in Oekraïne.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Lars Løkke Rasmussen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Lars Løkke Rasmussen.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


18. Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (debat)

Verklaring van de Commissie: Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano en Francesc Gambús.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz en Florent Marcellesi.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


19. Pakket eengemaakte markt (debat)

Verklaring van de Commissie: Pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini en Inma Rodríguez-Piñero.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


20. WTO: de weg vooruit (debat)

Verslag inzake de WTO: de weg vooruit [2018/2084(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Bernd Lange en Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange en Paul Rübig geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Linda McAvan (rapporteur die de rapporteur voor advies van de Commissie DEVE vervangt), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Inma Rodríguez-Piñero, namens de S&D-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Jarosław Wałęsa, David Martin en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Bernd Lange en Paul Rübig.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 29.11.2018.


21. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie INTA: Kārlis Šadurskis

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Kārlis Šadurskis

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Kārlis Šadurskis


22. Verslag 2018 over Servië (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Servië [2018/2146(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, en Victor Boştinaru.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Karoline Edtstadler en David McAllister.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 29.11.2018.


23. Verslag 2018 over Kosovo (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Kosovo [2018/2149(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Tonino Picula en Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo en Sotirios Zarianopoulos.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Karoline Edtstadler en Igor Šoltes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 29.11.2018.


24. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Andrej Zernovski, geleide delegatie van het parlement van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


25. Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2018/2145(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou en Andrey Kovatchev.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tonino Picula en László Tőkés.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Karoline Edtstadler en Ivo Vajgl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 29.11.2018.


26. Verslag 2018 over Albanië (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Albanië [2018/2147(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, Eugen Freund, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Karoline Edtstadler en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 29.11.2018.


27. Verslag 2018 over Montenegro (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Montenegro [2018/2144(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, en Peter Kouroumbashev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Mirosław Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Karoline Edtstadler en Charles Tannock.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 29.11.2018.


28. Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU *** (debat)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU [2018/2117(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrea Bocskor, namens de PPE-Fractie, Clare Moody en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Wajid Khan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 29.11.2018.


29. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins en Maria Gabriela Zoană.


30. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 631.067/OJJE).


31. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.59 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid