Indeks 
Protokół
PDF 278kWORD 76k
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Porządek obrad
 17.Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (debata)
 18.Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (debata)
 19.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (debata)
 20.WTO: Przyszłe działania (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (debata)
 23.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (debata)
 24.Oficjalne powitanie
 25.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)
 26.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (debata)
 27.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (debata)
 28.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE *** (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 15 listopada 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.02.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił ataki na ukraińskie okręty przeprowadzone przez rosyjską marynarkę na Morzu Azowskim, wyraził poważne obawy związane z pogorszeniem się sytuacji w regionie w związku z aresztowaniem 23 ukraińskich żołnierzy oraz po raz kolejny podkreślił, że fundamentalne znaczenie ma nienaruszanie integralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodniczący zaapelował do władz Rosji, by przestrzegały konwencji ONZ o prawie morza oraz porozumienia o współpracy zawartego z Ukrainą w 2003 r., a także o uwolnienie przetrzymywanych żołnierzy ukraińskich. Podczas wczorajszego spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem przewodniczący podkreślił zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktu, a także przypomniał o rezolucji w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim przyjętej przez Parlament 25 października 2018 r. (pkt 13.19 protokołu z dnia 25.10.2018).


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Nieobecność Jiříego Maštálki na sesji lipcowej w 2018 r. została usprawiedliwiona.


5. Skład Parlamentu

Właściwe organy polskie powiadomiły o wyborze Bogusława Andrzeja Sonika w miejsce Bogdana Brunona Wenty na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 listopada 2018 r.

Właściwe organy belgijskie powiadomiły o wyborze Ralpha Packeta w miejsce Sandera Loonesa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 22 listopada 2018 r.

Właściwe organy łotewskie powiadomiły o wyborze Kārlisa Šadurskisa w miejsce Artisa Pabriksa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 28 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Bogusław Andrzej Sonik, Ralph Packet i Kārlis Šadurskis biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty Innocenza Leontiniego i Andersa Sellströma.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze duńskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Skład komisji i delegacji

Na wnosek grup ECR, EFDD, PPE i S&D Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ECON: Ralph Packet

komisja DEVE: Bogusław Sonik

komisja CULT: Bogusław Sonik

komisja FEMM: Isabella Adinolfi w miejsce Jörga Meuthena

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania: Virginie Rozière w miejsce Hugues'a Bayeta

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Ralph Packet

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Bogusław Sonik.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

- komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- komisja JURI: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0382/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii ) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- komisja ITRE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Sprawozdawca: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

komisja IMCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą, do północy dnia następnego, złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 63/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu i jego związków w stykach elektrycznych (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym w lampach wyładowczych zawierających luminofory (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach stosowanych w niektórych niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu związanego w szkle kryształowym, jak określono w dyrektywie 69/493/EWG (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w materiałach ceramicznych stanowiących izolację niektórych kondensatorów PZT (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach niektórych kondensatorów (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w warstwie powlekającej niektórych diod (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania tlenku ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla niektórych tub laserów (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny wpływu upadłości danej instytucji na rynki finansowe, inne instytucje i warunki finansowania (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 października 2018 r. na wniosek właściwej komisji

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


11. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 oraz załączniki I, III i IV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do aktualizacji odesłań do niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych oraz w odniesieniu do włączenia niektórych spośród tych regulaminów (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - termin: 26 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji przewidujące odstępstwa od art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do stosowania niektórych określeń o charakterze rodzajowym (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - termin: 15 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do rejestracji napoju spirytusowego „Tequila” jako oznaczenia geograficznego (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - termin: 13 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - termin: 20 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

JURI

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i w Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych (2018/2092(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (2018/0091M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A8-0376/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Sprawozdanie w sprawie WTO: przyszłe działania (2018/2084(INI)) - komisja INTA - Współsprawozdawcy: Bernd Lange i Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (2018/2117(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000117/2018), które skierowała Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: sytuacja kobiet niepełnosprawnych (B8-0418/2018)


14. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji majowej oraz sesji lipcowej 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


15. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpił do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Głos zabrali: Philippe Lamberts, aby wystąpić do Przewodniczącego o interwencję w obronie wolności wypowiedzi posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z manifestacją w Estonii (Przewodniczący oznajmił, że zwróci się do władz estońskich o dodatkowe informacje), Jörg Meuthen w sprawie wyników procedury dotyczącej sprawozdania Juana Fernanda Lópeza Aguilara (zob. pkt 14.11 protokołu z dnia 14.11.2018) (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda w sprawie obchodów „czerwonej środy” (Przewodniczący przypomniał, jak ważna jest dla niego obrona wolności wyrażania przekonań religijnych na świecie), Bruno Gollnisch i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w sprawie setnej rocznicy wprowadzenia w Polsce praw wyborczych dla kobiet oraz w sprawie praw kobiet (Przewodniczący przypomniał o zaangażowaniu Parlamentu na rzecz równouprawnienia płci i jego udziale w Międzynarodowym Dniu przeciw Przemocy wobec Kobiet).


16. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej sesji listopadowej w 2018 r. (PE 631.067/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149 a Regulaminu):

Środa

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

- po debacie na temat przyszłości Europy (pkt 41 PDOJ) odwrócona została kolejność omawiania dwóch pierwszych punktów; w związku z tym o godz. 17.30 jako pierwsze w porządku obrad znalazło się oświadczenie Komisji w sprawie strategii w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (pkt 46 PDOJ), a następnie oświadczenie Komisji w sprawie jednolitego rynku (pkt 24 PDOJ);

- do porządku obrad dodana została debata na temat sprawozdania Wajida Khana w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (A8-0403/2018) przed wystąpieniami jednominutowymi (pkt 2 PDOJ); w związku z tym obrady przeciągnęły się do północy.

Czwartek

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

- w związku z brakiem porozumienia przed końcem postępowania pojednawczego przełożona została debata na temat procedury budżetowej w 2019 r.: wyników komitetu pojednawczego (pkt 47 PDOJ);

- jako pierwszy punkt porządku obrad wpisana została debata na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE;

- przełożone zostało głosowanie nad następującymi sprawozdaniami związanymi z procedurą budżetową: sprawozdaniem Siegfrieda Mureşana w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (pkt 19 PDOJ), sprawozdaniem Daniele Viottiego w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (pkt 38 PDOJ) oraz sprawozdaniem Lefterisa Christoforou w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (pkt 14 PDOJ);

Ponadto bezpośrednio pod glosowanie poddane zostały: sprawozdanie Miriam Dalli w sprawie ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 (A8-0370/2018) oraz sprzeciw, zgodnie z art. 106 Regulaminu, wobec zezwolenia na określone zastosowania dichromianu sodu.

Parlament zatwierdził te propozycje.

Wniosek grupy S&D dotyczący dodania jako drugiego porannego punktu porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie przygotowań do konferencji międzyrządowej w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia poświęconej globalnemu porozumieniu ONZ w sprawie migracji.

Głos zabrali: Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Marek Jurek, przeciwko temu wnioskowi.

W glosowaniu imiennym (208 głosów za, 195 przeciw, 17 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

°
° ° °

Głos zabrały: Rosa Estaràs Ferragut i Claudia Țapardel.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


17. Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (2018/2734(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali: Lars Løkke Rasmussen (premier Danii) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), który wypowiedział się również na temat sytuacji na Ukrainie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

Głos zabrał Lars Løkke Rasmussen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Lars Løkke Rasmussen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


18. Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (debata)

Oświadczenie Komisji: Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano i Francesc Gambús.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz i Florent Marcellesi.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


19. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (debata)

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Jiří Pospíšil i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini i Inma Rodríguez-Piñero.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


20. WTO: Przyszłe działania (debata)

Sprawozdanie w sprawie WTO: przyszłe działania [2018/2084(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Bernd Lange i Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange i Paul Rübig przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Linda McAvan (sprawozdawczyni zastępująca sprawozdawcę komisji opiniodawczej DEVE), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Inma Rodríguez-Piñero w imieniu grupy S&D, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, France Jamet w imieniu grupy ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Cecilia Malmström, Bernd Lange i Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 29.11.2018.


21. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja INTA: Kārlis Šadurskis

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Ameryki Środkowej: Kārlis Šadurskis

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Kārlis Šadurskis


22. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii [2018/2146(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony i Victor Boştinaru.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i David McAllister.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 29.11.2018.


23. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa [2018/2149(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Tonino Picula i Ryszard Czarnecki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo i Sotirios Zarianopoulos.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Igor Šoltes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 29.11.2018.


24. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący powitał delegację parlamentu byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, pod przewodnictwem sekretarza stanu do spraw zagranicznych Andreja Żernowskiego. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


25. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii [2018/2145(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou i Andrey Kovatchev.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tonino Picula i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Ivo Vajgl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 29.11.2018.


26. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii [2018/2147(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Eugen Freund w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Georgios Epitideios niezrzeszony, i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 29.11.2018.


27. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry [2018/2144(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE i Peter Kouroumbashev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 29.11.2018.


28. Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE *** (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE [2018/2117(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrea Bocskor w imieniu grupy PPE, Clare Moody i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Wajid Khan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.18 protokołu z dnia 29.11.2018.


29. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins i Maria Gabriela Zoană.


30. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 631.067/OJJE).


31. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności