Index 
Proces-verbal
PDF 272kWORD 75k
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Cerere de ridicare a imunității
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 12.Depunere de documente
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Dezbatere cu prim-ministrul Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, privind viitorul Europei (dezbatere)
 18.Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris (dezbatere)
 19.Pachetul privind piața unică (dezbatere)
 20.OMC: calea de urmat (dezbatere)
 21.Componența comisiilor și delegațiilor
 22.Raportul pe 2018 privind Serbia (dezbatere)
 23.Raportul pe 2018 privind Kosovo (dezbatere)
 24.Urări de bun venit
 25.Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 26.Raportul pe 2018 privind Albania (dezbatere)
 27.Raportul pe 2018 privind Muntenegru (dezbatere)
 28.Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE *** (dezbatere)
 29.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 15 noiembrie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 15.02.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație prin care a condamnat cu fermitate actele de agresiune comise de marina rusă asupra unor nave ucrainiene în Marea Azov, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de deteriorarea situației în regiune, având în vedere în special arestarea a 23 de militari ucrainieni, și a reafirmat că integritatea teritorială a Ucrainei este fundamentală.

Președintele a solicitat autorităților ruse să respecte convenția ONU asupra dreptului mării, precum și acordul de cooperare cu Ucraina din 2003, și să elibereze militarii ucrainieni reținuți. A subliniat angajamentul Parlamentului pentru soluționarea acestei probleme în mod pașnic, exprimat și în cadrul întâlnirii sale de ieri cu Andrij Parubij, Președintele Parlamentului Ucrainei, și a reamintit rezoluția referitoare la „Situația din Marea Azov” adoptată de Parlament la 25 octombrie 2018 (punctul 13.19 al PV din 25.10.2018).


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Jiří Maštálka a fost considerat absent motivat pentru perioada de sesiune din iulie 2018.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile polone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Boguslaw Andrzej Sonik, în locul lui Bogdan Brunon Wenta, ca deputat în Parlament, cu efect de la 20 noiembrie 2018.

Autoritățile belgiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ralph Packet, în locul lui Sander Loones, ca deputat în Parlament, cu efect de la 22 noiembrie 2018.

Autoritățile letone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Kārlis Šadurskis , în locul lui Artis Pabriks, ca deputat în Parlament, cu efect de la 28 noiembrie 2018.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet et Kārlis Šadurskis se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Innocenzo Leontini și Anders Sellström.


7. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente din daneze au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann, în cadrul procedurilor penale împotriva sa.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea grupurilor ECR, EFDD, PPE și S&D, Parlamentul a aprobat următoarele numiri:

ECON: Ralph Packet

DEVE: Bogusław Sonik

CULT: Bogusław Sonik

FEMM: Isabella Adinolfi în locul lui Jörg Meuthen

Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale: Virginie Rozière în locul lui Hugues Bayet

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Ralph Packet

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Bogusław Sonik.


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

- LIBE: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Rapotoare: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Raportoare: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON: propunere de directivă a Parlamentului European privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Raportor: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH: propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Raportoare: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

În conformitate cu articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții în ziua următoare, ca deciziile prvind inițierea negocierilor să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de corectare a Regulamentului (UE) nr. 63/2011 de stabilire a dispozițiilor detaliate pentru aplicarea unei derogări de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cadmiului și a compușilor săi la contactele electrice (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate de tip „flip chip” (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare ce conțin substanțe fosforescente (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din lagărele și bucșele folosite în anumite echipamente nerutiere de uz profesional (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul și cadmiul din cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticlă (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din compoziția sticlei cristal, astfel cum este definită în Directiva 69/493/CEE (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din materialele dielectrice ceramice cu PZT din anumiți condensatori (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din ceramica dielectrică din anumiți condensatori (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din stratul acoperitor al anumitor diode (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru oxidul de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor de tip fereastră pentru unele tuburi laser (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții asupra piețelor financiare, asupra altor instituții și asupra condițiilor de finanțare – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii la 25 octombrie 2018 la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON


11. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul al Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor I, III și IV la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea trimiterilor la anumite regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor și includerea acestora (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - termen: 26 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulament al Comisiei de acordare a unor derogări de la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare pentru utilizarea anumitor descriptori generici (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - termen: 15 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește înregistrarea băuturii spirtoase „Tequila” ca indicație geografică (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - termen: 13 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - termen: 20 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE - Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE - Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON - Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON - Raportoare: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON - Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON - Raportor: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI)) - LIBE - Raportor: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (2018/0091M(NLE)) - INTA - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE - Raportoare: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA - Raportor: David Martin (A8-0376/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Raport referitor la OMC: calea de urmat (2018/2084(INI)) - INTA - Raportori: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (2018/2117(INI)) - AFET - Raportor: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o dezbatere a fost înscrisă pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000117/2018) adresată de Rosa Estaràs Ferragut, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: situația femeilor cu handicap (B8-0418/2018)


14. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune mai I, mai II 2018 și iulie 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele informează că, împreună cu Președintele Consiliului, a semnat următoarele acte, conform procedurii legislative ordinare:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Au intervenit: Philippe Lamberts, solicitând ca Președintele să intervină pentru a apăra libertatea de exprimare a deputaților în Parlamentul European în urma unei manifestații din Estonia (Președintele informează că va cere mai multe informații autorităților estoniene), Jörg Meuthen, referitor la rezultatul procedurii privind raportul lui Juan Fernando López Aguilar (a se vedea punctul 14.11 din PV-ul din 14.11.2018) (Președintele oferă precizări), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda referitor la sărbătorirea „miercurii roșii” (Președintele își reafirmă angajamentul față de apărarea liberetății de exprimare religioasă în lume), Bruno Gollnisch, și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska referitor la sărbătorirea a o sută de ani de când femeile au drept de vot în Polonia și drepturile femeilor (Președintele reamintește angajamentul Parlamentului față de egalitatea de gen și participarea sa la ziua internațională de eradicare a violenței împotriva femeilor).


16. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din noiembrie II 2018 (PE 631.067/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149 bis din Regulamentul de procedură):

Miercuri

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- după dezbaterea privind „Viitorul Europei” (punctul 41 din PDOJ), ordinea primelor două puncte a fost inversată; prin urmare, primul punct pe ordinea de zi la 17.30 a fost declarația Comisiei privind „Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris” (punctul 46 din PDOJ), urmat de declarația Comisiei referitoare la „Pachetul privind piața unică” (punctul 24 din PDOJ);

- dezbaterea privind raportul Wajid Khan referitor la „Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE” (A8-0403/2018) a fost adăugat pe ordinea de zi înainte de „Intervențiile cu durata de un minut” (punctul 2 din PDOJ); astfel, ședința a fost prelungită până la ora 24.

Joi

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- ca urmare a faptului că nu s-a obținut un acord înainte de încheierea perioadei de conciliere, dezbaterea referitoare la „Procedura bugetară 2019: rezultatul concilierii” (punctul 47 din PDOJ) a fost amânată;

- o dezbatere privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la „Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană” a fost trecută ca prim punct pe ordinea de zi;

- votul privind următoarele rapoarte, toate din cadrul procedurii bugetare, a fost amânat: raportul Siegfried Mureşan referitor la „Proiectul de buget rectificativ nr 6/2018: reducerera creditelor de plată și de angajament (resurse proprii)" (punctul 19 din PDOJ), raportul Daniele Viotti referitor la "Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității” (punctul 38 din PDOJ) și raportul Lefteris Christoforou referitor la „Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019" (punctul 14 din PDOJ);

De asemenea, au fost adăugate direct la voturi raportul Miriam Dalli referitor la „Reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale” (A8-0370/2018) și obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură privind dicromatul de sodiu.

Parlamentul a aprobat aceste propuneri.

O cerere a grupului S&D de a adăuga, ca al doilea punct pe ordinea de zi a dimineții, declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind „Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația”.

Au intervenit Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, în favoarea cererii, și Marek Jurek, împotriva acestei cereri.

Prin AN (208 pentru, 195 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut și Claudia Țapardel.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


17. Dezbatere cu prim-ministrul Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, privind viitorul Europei (2018/2734(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit Lars Løkke Rasmussen (prim-ministrul Danemarcei) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei), care s-a referit și la situația din Ucraina.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A intervenit Lars Løkke Rasmussen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde și Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Lars Løkke Rasmussen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


18. Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Ivo Belet, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano și Francesc Gambús.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz și Florent Marcellesi.

A intervenit Maroš Šefčovič.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Pachetul privind piața unică (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini și Inma Rodríguez-Piñero.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


20. OMC: calea de urmat (dezbatere)

Raportul referitor la OMC: calea de urmat [2018/2084(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportori: Bernd Lange și Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Linda McAvan (raportoare, suplinindu-l pe raportorul pentru aviz al comisiei DEVE), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Inma Rodríguez-Piñero, în numele Grupului S&D, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, France Jamet, în numele Grupului ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Cecilia Malmström, Bernd Lange și Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 29.11.2018.


21. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

INTA: Kārlis Šadurskis

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală: Kārlis Šadurskis

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Kārlis Šadurskis


22. Raportul pe 2018 privind Serbia (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Serbia [2018/2146(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, și Victor Boştinaru.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir și Franc Bogovič.

Au intervenit: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler și David McAllister.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 29.11.2018.


23. Raportul pe 2018 privind Kosovo (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo [2018/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Tonino Picula și Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo și Sotirios Zarianopoulos.

Au intervenit: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler și Igor Šoltes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 29.11.2018.


24. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației din Parlamentul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, conduse de Secretarul de stat pentru afaceri externe, Andrej Zernovski, care a luat loc în tribuna oficială.


25. Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [2018/2145(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou și Andrey Kovatchev.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Tonino Picula și László Tőkés.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler și Ivo Vajgl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 29.11.2018.


26. Raportul pe 2018 privind Albania (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Albania [2018/2147(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Eugen Freund, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Georgios Epitideios, neafiliat, și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos și Lampros Fountoulis.

Au intervenit: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.16 al PV din 29.11.2018.


27. Raportul pe 2018 privind Muntenegru (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru [2018/2144(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, și Peter Kouroumbashev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Mirosław Piotrowski.

Au intervenit: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler și Charles Tannock.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.17 al PV din 29.11.2018.


28. Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE *** (dezbatere)

Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE [2018/2117(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan și-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrea Bocskor, în numele Grupului PPE, Clare Moody și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit: Johannes Hahn și Wajid Khan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.18 al PV din 29.11.2018.


29. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins și Maria Gabriela Zoană.


30. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 631.067/OJJE).


31. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Ultima actualizare: 1 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate