Zoznam 
Zápisnica
PDF 277kWORD 76k
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 16.Program práce
 17.Diskusia s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom o budúcnosti Európy (rozprava)
 18.Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s Parížskou dohodou (rozprava)
 19.Balík opatrení pre jednotný trh (rozprava)
 20.WTO: ďalší postup (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Správa o Srbsku za rok 2018 (rozprava)
 23.Správa o Kosove za rok 2018 (rozprava)
 24.Oficiálne privítanie
 25.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (rozprava)
 26.Správa o Albánsku za rok 2018 (rozprava)
 27.Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (rozprava)
 28.Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ *** (rozprava)
 29.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 15. novembra 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 15.02 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom rázne odsúdil útoky ruského námorníctva na ukrajinské lode v Azovskom mori, a vyjadril veľké obavy v súvislosti so zhoršovaním situácie v regióne, najmä zatknutím 23 ukrajinských vojakov. Zdôraznil tiež, že územná celistvosť Ukrajiny má zásadný význam.

Predseda požiadal ruské orgány, aby dodržiavali Dohovor OSN o morskom práve, ako aj dohodu o spolupráci s Ukrajinou z roku 2003 a prepustili zadržiavaných ukrajinských vojakov. Zdôraznil aj angažovanosť Parlamentu v záujme mierového riešenia tejto otázky, ako včera ostatne vyzdvihol na stretnutí s Andrijom Parubijom, predsedom ukrajinského parlamentu, a pripomenul uznesenie o situácii v Azovskom mori, ktoré Parlament prijal 25. októbra 2018 (bod 13.19 zápisnice zo dňa 25.10.2018).


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Jiří Maštálka bol ospravedlnený zo schôdze v júli 2018.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské úrady oznámili, že Boguslaw Andrzej Sonik bol s účinnosťou od 20. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Bogdana Brunona Wentu.

Príslušné belgické úrady oznámili, že Ralph Packet bol s účinnosťou od 22. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Sandera Loonesa.

Príslušné lotyšské úrady oznámili, že Kārlis Šadurskis bol s účinnosťou od 28. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Artisa Pabriksa.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet a Kārlis Šadurskis miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty poslancov Innocenza Leontiniho a Andersa Sellströma.


7. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné dánske orgány podali žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity v súvislosti s trestným konaní voči jeho osobe.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


8. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadostí skupín ECR, EFDD, PPE a S&D Parlament schválíl tieto menovania:

výbor ECON: Ralph Packet

výbor DEVE: Bogusław Sonik

výbor CULT: Bogusław Sonik

výbor FEMM: Isabella Adinolfi, ktorou je nahradený Jörg Meuthen

Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky: Virginie Rozière, ktorou je nahradený Hugues Bayet

Delegácia pre vzťahy s členskými štátmi ASEAN-u, krajinami juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou: Ralph Packet

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Bogusław Sonik.


9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

– výbor LIBE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

– výbor JURI: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

– výbor EMPL: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0382/2018);

– výbor EMPL: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

– výbor ECON: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Spravodajca: Bernd Lucke( A8-0390/2018);

– výbor ECON: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

– výbor EMPL: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko) (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

– výbor ITRE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Spravodajca: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

– výbor PECH: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Spravodajca: Marco Affronte (A8-0389/2018);

– výbor PECH: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

výbor IMCO: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Poslanci alebo politická skupina, resp. politické skupiny dosahujúce aspoň stredovú prahovú hodnotu môžu v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku do polnoci nasledujúceho dňa písomne požiadať, aby sa uskutočnilo hlasovanie o rozhodnutiach o začatí rokovaní.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č. 63/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti žiadostí o výnimku z cieľovej hodnoty špecifických emisií CO2 podľa článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súprav integrovaného obvodu Flip Chip (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako aktivátora vo fluorescenčnom prachu výbojok obsahujúcich fosfory (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie skla (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo viazané v krištáľovom skle v zmysle vymedzenia v smernici 69/493/EHS (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v určitých kondenzátoroch (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v dielektrických keramických častiach niektorých kondenzátorov (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v krycej vrstve niektorých diód (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe okenných zostáv pre niektoré laserové trubice (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá na posúdenie vplyvu zlyhania inštitúcie na finančné trhy, ostatné inštitúcie a podmienky financovania – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 25. októbra 2018 na návrh príslušného výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON


11. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu odkazov na určité predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a začlenenie týchto predpisov (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - lehota: 26. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - lehota: 15. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o registráciu liehoviny „Tequila“ ako zemepisného označenia (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - lehota: 13. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - lehota: 20. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

JURI

2) parlamentných výborov

– Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018 (SWD(2018)0150 – 2018/2144(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

– ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

– ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)) – výbor LIBE – Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Ashley Fox (A8-0364/2018)

– Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach (2018/2092(INI)) – výbor LIBE – Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (2018/0091M(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)) – výbor IMCO – Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: David Martin (A8-0376/2018)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

– Správa o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup (2018/2084(INI)) – výbor INTA – Spravodajkyne: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

– * Správa o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)) – výbor ECON – Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

– Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (2018/2117(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000117/2018), ktorú položila Rosa Estaràs Ferragut, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0418/2018)


14. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej májovej schôdzi 2018 a na júlovej schôdzi 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


15. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts, ktorý požiadal, aby predseda vystúpil na obranu slobody prejavu poslancov Európskeho parlamentu v nadväznosti na manifestáciu v Estónsku (predseda oznámil, že požiada estónske orgány o viac informácií), Jörg Meuthen, k otázke postupu v súvislosti so správou, ktorú predložil Juan Fernando López Aguilar (pozri bod 14.11 zápisnice zo 14.11.2018) (predseda podal spresňujúce informácie), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda k oslavám tzv. Červenej stredy (predseda pripomenul, nakoľko si ctí slobodu náboženského prejavu vo svete), Bruno Gollnisch, a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ku 100. výročiu existencie volebného práva žien v Poľsku a práv žien (predseda pripomenul angažovanosť Parlamentu v problematike rodovej rovnosti a jeho účasť na medzinárodnom dni za odstránenie násilia páchaného na ženách).


16. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej novembrovej plenárnej schôdze 2018 (PE 631.067/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Predseda navrhol po konzultácii s politickými skupinami tieto zmeny:

– po rozprave na tému Budúcnosť Európy (bod 41 konečného návrhu programu schôdze) sa zmení poradie prvých dvoch bodov, takže prvým bodom programu o 17.30 hod. je vyhlásenie Komisie Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade Parížskou dohodou (bod 46 konečného návrhu programu schôdze), po ktorom nasleduje vyhlásenie Komisie o Balíku opatrení pre jednotný trh (bod 24 konečného návrhu programu schôdze);

– do programu bola zaradená rozprava o správe Wajida Khana o Obrane akademickej slobody vo vonakajšej činnosti EÚ (A8-0403/2018), ktorá sa uskutoční pred jednominútovými vystúpeniami (bod 2 konečného návrhu programu schôdze); rokovanie sa preto predĺži a potrvá až do 24.00 hod.

Štvrtok

Predseda navrhol po konzultácii s politickými skupinami tieto zmeny:

– keďže pred skončením zmierovacieho obdobia nebola dosiahnutá dohoda, rozprava o Rozpočtovom postupe na rok 2019: výsledok zmierovacieho výboru sa odkladá (bod 47 konečného návrhu programu schôdze);

– rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie na tému Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa uskutoční ako prvý bod programu;

– odkladá sa hlasovanie o nasledujúcich správach, ktoré súvisia s rozpočtovým postupom: správa, ktorú predložil Siegfried Mureşan, Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje) (bod 19 konečného návrhu programu schôdze), správa, ktorú predložil Daniele Viotti, Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (bod 38 konečného návrhu programu schôdze), a správa, korú predložil Lefteris Christoforou, Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019 (bod 14 konečného návrhu programu schôdze);

Okrem toho boli do hlasovania priamo zaradené: správa, ktorú predložila Miriam Dalli, na tému Opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (A8-0370/2018) a námietka v súlade s článkom 106 rokovacieho poriadku týkajúca sa autorizácie na určité použitia dichrómanu sodného.

Parlament schválil tieto návrhy.

Žiadosť skupiny S&D, aby sa ako druhý bod dopoludňajšieho programu doplnili vyhlásenia Rady a Komisie na tému Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši týkajúce sa globálneho paktu OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 11. decembra.

Vystúpili Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, a Marek Jurek, ktorý nesúhlasil so žiadosťou.

Hlasovaním podľa mien (208 za, 195 proti, 17 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

°
° ° °

V rozprave vystúpili: Rosa Estaràs Ferragut a Claudia Țapardel.

Týmto bol stanovený program práce.


17. Diskusia s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom o budúcnosti Európy (2018/2734(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

Vystúpili: Lars Løkke Rasmussen (dánsky minister) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), ktorý sa vyjadril aj k situácii na Ukrajine.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Lars Løkke Rasmussen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Lars Løkke Rasmussen.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


18. Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s Parížskou dohodou (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s Parížskou dohodou (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano a Francesc Gambús.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz a Florent Marcellesi.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


19. Balík opatrení pre jednotný trh (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini a Inma Rodríguez-Piñero.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


20. WTO: ďalší postup (rozprava)

Správa o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup [2018/2084(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Bernd Lange a Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange a Paul Rübig uviedli správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Linda McAvan (spravodajkyňa namiesto spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko, DEVE), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Inma Rodríguez-Piñero v mene skupiny S&D, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, France Jamet v mene skupiny ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Bernd Lange a Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


21. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny PPE Parlament schválil tieto menovania:

výbor INTA: Kārlis Šadurskis

Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky: Kārlis Šadurskis

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Kārlis Šadurskis


22. Správa o Srbsku za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018 [2018/2146(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister uviedol správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec a Victor Boştinaru.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Jean-Luc Schaffhauser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir a Franc Bogovič.

Vystúpili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a David McAllister.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


23. Správa o Kosove za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018 [2018/2149(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes uviedol správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Tonino Picula a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo a Sotirios Zarianopoulos.

Vystúpili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Igor Šoltes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


24. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie parlamentu bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorú viedol štátny tajomník pre zahraničné veci Andrej Zernovski. Delegácia bola usadená na čestnej galérii.


25. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 [2018/2145(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl uviedol správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou a Andrey Kovatchev.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tonino Picula a László Tőkés.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Ivo Vajgl.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


26. Správa o Albánsku za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 [2018/2147(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Eugen Freund v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos a Lampros Fountoulis.

Vystúpili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


27. Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018 [2018/2144(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock uviedol správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE a Peter Kouroumbashev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Mirosław Piotrowski.

Vystúpili: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler a Charles Tannock.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


28. Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ *** (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ [2018/2117(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrea Bocskor v mene skupiny PPE, Clare Moody a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

Vystúpili: Johannes Hahn a Wajid Khan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


29. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins a Maria Gabriela Zoană.


30. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 631.067/OJJE).


31. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.59 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Posledná úprava: 1. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia