Kazalo 
Zapisnik
PDF 266kWORD 75k
Sreda, 28. november 2018 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Razpored dela
 17.Razprava s predsednikom danske vlade Larsom Løkkejem Rasmussenom o prihodnosti Evrope (razprava)
 18.Strategija za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom (razprava)
 19.Sveženj za enotni trg (razprava)
 20.STO: pot naprej (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Poročilo o Srbiji za leto 2018 (razprava)
 23.Poročilo o Kosovu za leto 2018 (razprava)
 24.Dobrodošlica
 25.Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (razprava)
 26.Poročilo o Albaniji za leto 2018 (razprava)
 27.Poročilo o Črni gori za leto 2018 (razprava)
 28.Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU *** (razprava)
 29.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 15. novembra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.02.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je ostro obsodil napad ruske mornarice na ukrajinske ladje v Azovskem morju. Izrazil je globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v regiji, zlasti zaradi aretacije 23 ukrajinskih vojakov, ter je poudaril, da je ozemeljska celovitost Ukrajine temeljnega pomena.

Predsednik je ruske oblasti pozval, naj spoštujejo Konvencijo OZN o pomorskem mednarodnem pravu ter sporazum o sodelovanju z Ukrajino iz leta 2003 in naj izpustijo pridržane ukrajinske vojake. Poudaril je zavezanost Parlamenta k mirni rešitvi spora, kar je povedal tudi na svojem včerajšnjem srečanju s predsednikom ukrajinskega parlamenta Andrijem Parubijom, in je spomnil na resolucijo o razmerah v Azovskem morju, ki jo je Parlament sprejel 25. oktobra 2018 (točka 13.19 zapisnika z dne 25.10.2018).


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Jiří Maštálka je bil opravičen za odsotnost na delnem zasedanju julija 2018.


5. Sestava Parlamenta

Pristojni poljski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Bogdana Brunona Wente za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Boguslaw Andrzej Sonik z začetkom veljavnosti dne 20. novembra 2018.

Pristojni belgijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Sanderja Loonesa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Ralph Packet z začetkom veljavnosti dne 22. novembra 2018.

Pristojni latvijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Artisa Pabriksa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Kārlis Šadurskis z začetkom veljavnosti dne 28. novembra 2018.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet in Kārlis Šadurskis polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Innocenza Leontinija in Andersa Sellströma.


7. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni danski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu v okviru kazenskega postopka proti njemu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


8. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupin ECR, EFDD, PPE in S&D je Parlament ratificiral naslednja imenovanja:

odbor ECON: Ralph Packet

odbor DEVE: Bogusław Sonik

odbor CULT: Bogusław Sonik

odbor FEMM: Isabella Adinolfi namesto Jörga Meuthena

Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom: Virginie Rozière namesto Huguesa Bayeta

Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo: Ralph Packet

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Bogusław Sonik.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj (v skladu s členom 69c(1) Poslovnika) na podlagi naslednjih poročil:

- odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- odbor JURI: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- odbor EMPL: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Poročevalka: Laura Agea (A8-0382/2018);

- odbor EMPL: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- odbor ECON: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- odbor EMPL: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- odbor ITRE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

odbor IMCO: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj pred polnočjo naslednjega dne.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o popravku Uredbe (EU) št. 63/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo odstopanja od cilja za specifične emisije CO2 v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“) zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec kot aktivator v fluorescentnem prahu sijalk na razelektrenje, ki vsebujejo svetilne snovi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v ležajih in pušah, ki se uporabljajo v določeni necestni opremi za poklicno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec in kadmij v tiskarskih črnilih za nanašanje poslikav na steklo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec, vezan v kristalnem steklu, kakor je opredeljeno v Direktivi 69/493/EGS, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki na osnovi PZT za uporabo v nekaterih kondenzatorjih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v nekaterih kondenzatorjih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v površinski plasti nekaterih diod zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za določene laserske cevi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za ocenjevanje učinka propada institucije na finančne trge, druge institucije in pogoje financiranja – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 25. oktobra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


11. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog I, III in IV k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta s posodobitvijo sklicev na nekatere pravilnike Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o homologaciji motornih vozil in njihovo vključitvijo (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - rok: 26. februarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o odstopanjih od člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede uporabe nekaterih generičnih deskriptorjev (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - rok: 15. februarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije žgane pijače „Tequila“ kot geografske označbe (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - rok: 13. februarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - rok: 20. februarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

2) od odborov

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - odbor INTA - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na notranjih kopenskih, morskih in zračnih mejah (2018/2092(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (2018/0091M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0376/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Poročilo o STO: pot naprej (2018/2084(INI)) - odbor INTA - Poročevalca: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Poročilo o predlogu za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU (2018/2117(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednje vprašanje za ustni odgovor je bilo uvrščeno na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000117/2018), ki ga je postavila Rosa Estaràs Ferragut v imenu odbora FEMM Komisiji, o položaju invalidk (B8-0418/2018)


14. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem maja 2018 in delnim zasedanjem julija 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da sta s predsednikom Sveta podpisala naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Govorili so Philippe Lamberts, ki je predsednika pozval, naj se zavzame za svobodo izražanja poslancev Evropskega parlamenta. K temu pozivu so ga spodbudili dogodki v Estoniji (predsednik je sporočil, da bo estonske oblasti prosil za dodatna pojasnila), Jörg Meuthen o izidu postopka v zvezi s poročilom, ki ga je predstavil Juan Fernando López Aguilar (glej točko 14.11 zapisnika z dne 14.11.2018) (predsednik je podal pojasnila), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda o tako imenovanih "rdečih sredah" (predsednik je spomnil, da se je vedno zavzemal za svobodo veroizpovedi v svetu), Bruno Gollnisch in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o stoti obletnici volilne pravice za ženske na Poljskem in o pravicah žensk (predsednik je spomnil na zavezanost Parlamenta k enakosti spolov in na svoje sodelovanje na mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami).


16. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje novembra 2018 (PE 631.067/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

SredaSreda

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- po razpravi o prihodnosti Evrope (točka 41 PDOJ) se zamenja vrstni red prvih dveh točk dnevnega reda; prva točka dnevnega reda ob 17.30 tako postane izjava Komisije o strategiji za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom (točka 46 PDOJ), ki ji je sledila izjava Komisije o svežnju za enotni trg (točka 24 PDOJ);

- razprava o poročilu Wajida Khana o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU (A8-0403/2018) se doda na dnevni red pred enominutne govore (točka 2 PDOJ); s tem se seja podaljša do polnoči.

ČetrtekČetrtek

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- ker pred koncem spravnega postopka ni bil dosežen dogovor, se razprava o proračunskem postopku 2019: rezultat spravnega postopka (točka 47 PDOJ) prestavi;

- razprava o izjavah Sveta in Komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se vpiše kot prva točka dnevnega reda;

- glasovanje o naslednjih poročilih, ki so vsa vezana na proračunski postopek, se prestavi: poročilo Siegfrieda Mureşana o predlogu spremembe proračuna št.° 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev)" (točka 19 PDOJ), poročilo Danieleja Viottija o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (točka 38 PDOJ) in poročilo Lefterisa Christoforouja o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2018 (točka 14 PDOJ);

Poleg tega sta neposredno dodana na seznam za glasovanje poročilo Miriam Dalli o ponovnem prevzemu obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (A8-0370/2018) ter ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika o dodelitvi avtorizacije za nekatere uporabe natrijevega dikromata.

Parlament je odobril spremembe.

Zahteva skupine S&D, da se kot druga točka jutranjega dnevnega reda dodasta izjavi Sveta in Komisije o pripravah na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah.

Govorila sta Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je utemeljila zahtevo, in Marek Jurek proti njej.

S PG (208 za, 195 proti, 17 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo.

°
° ° °

Govorili sta Rosa Estaràs Ferragut in Claudia Țapardel.

S tem je bil določen razpored dela.


17. Razprava s predsednikom danske vlade Larsom Løkkejem Rasmussenom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom danske vlade Larsom Løkkejem Rasmussenom o prihodnosti Evrope (2018/2734(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo

Govorila sta Lars Løkke Rasmussen (predsednik danske vlade) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije), slednji tudi o razmerah v Ukrajini.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF in Lampros Fountoulis, samostojni poslanec.

Govoril je Lars Løkke Rasmussen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde in Liisa Jaakonsaari.

Govoril je Lars Løkke Rasmussen.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


18. Strategija za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom (razprava)

Izjava Komisije: Strategija za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano in Francesc Gambús.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz in Florent Marcellesi.

Govoril je Maroš Šefčovič.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


19. Sveženj za enotni trg (razprava)

Izjava Komisije: Sveženj za enotni trg (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Jiří Pospíšil in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini in Inma Rodríguez-Piñero.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


20. STO: pot naprej (razprava)

Poročilo o STO: pot naprej [2018/2084(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Bernd Lange in Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange in Paul Rübig sta predstavila poročilo.

Govoril je Cecilia Malmström (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Linda McAvan (poročevalka v imenu pripravljavca mnenja odbora DEVE) Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Inma Rodríguez-Piñero v imenu skupine S&D, Elsi Katainen v imenu skupine ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, France Jamet v imenu skupine ENF, Jarosław Wałęsa, David Martin in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili so Cecilia Malmström, Bernd Lange in Paul Rübig.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 29.11.2018.


21. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor INTA: Kārlis Šadurskis

Delegacija za odnose z državami srednje Amerike: Kārlis Šadurskis

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Kārlis Šadurskis


22. Poročilo o Srbiji za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 [2018/2146(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister je predstavil poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, in Victor Boştinaru.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govoril je Jean-Luc Schaffhauser.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir in Franc Bogovič.

Govorili so Johannes Hahn, Karoline Edtstadler in David McAllister.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 29.11.2018.


23. Poročilo o Kosovu za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 [2018/2149(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes je predstavil poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Tonino Picula in Ryszard Czarnecki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo in Sotirios Zarianopoulos.

Govorili so Johannes Hahn, Karoline Edtstadler in Igor Šoltes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 29.11.2018.


24. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji parlamenta nekdanje jugoslovanske republike Makedonije pod vodstvom državnega sekretarja za zunanje zadeve Andreja Zernovskega, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


25. Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 [2018/2145(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl je predstavil poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou in Andrey Kovatchev.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorila sta Tonino Picula in László Tőkés.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir in Ivan Jakovčić.

Govorili so Johannes Hahn, Karoline Edtstadler in Ivo Vajgl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 29.11.2018.


26. Poročilo o Albaniji za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 [2018/2147(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein je predstavil poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Eugen Freund v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Georgios Epitideios samostojni poslanec, in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos in Lampros Fountoulis.

Govorili so Johannes Hahn, Karoline Edtstadler in Knut Fleckenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 29.11.2018.


27. Poročilo o Črni gori za leto 2018 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 [2018/2144(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock je predstavil poročilo.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine S&D, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, in Peter Kouroumbashev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Mirosław Piotrowski.

Govorili so Johannes Hahn, Karoline Edtstadler in Charles Tannock.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika z dne 29.11.2018.


28. Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU *** (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU [2018/2117(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan je predstavil poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorile so Andrea Bocskor v imenu skupine PPE, Clare Moody in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE.

Govorila sta Johannes Hahn in Wajid Khan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.18 zapisnika z dne 29.11.2018.


29. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins in Maria Gabriela Zoană.


30. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 631.067/OJJE).


31. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 1. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov