Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. „Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0466)


8.2. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0467)


8.3. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0468)

Kalbėjo: Miriam Dalli (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.4. Samoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0376/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0469)

Parlamentas pritarė Samoa prisijungimui prie susitarimo.


8.5. Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 11 29 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0470)


8.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/003EL/Attica publishing“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0471)


8.7. Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0472)

Kalbėjo: Tanja Fajon (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos.

Elektroniniu balsavimu Parlamentas pritarė šiam prašymui (334 nariai balsavo už, 257 – prieš, 44 susilaikė).


8.8. Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0473)


8.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Natrio dichromatas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas Bas Eickhout, Pavel Poc ir Fredrick Federley ENVI komiteto vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti natrio dichromatą (Ilario Ormezano Sai S.R.L.), projekto (D058762/01 – 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0474)


8.10. „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos (2018/2900(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. lapkričio 29 d. (2018 11 29 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0551/2018 ir B8-0552/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0551/2018

(keičia B8-0551/2018 ir B8-0552/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Markus Ferber ir Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu,

—   Pervenche Berès, Peter Simon ir Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu,

—   Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Monica Macovei.

Priimta (P8_TA(2018)0475)


8.11. Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (2018/2856(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. lapkričio 15 d. (2018 11 15 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cecilia Wikström PETI komiteto vardu dėl Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmens sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0476)

Kalbėjo:

Cecilia Wikström atsiėmė savo pavardę iš patvirtintos rezoliucijos.


8.12. PPO: tolesni veiksmai (balsavimas)

Pranešimas „PPO: tolesni veiksmai“ [2018/2084(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Bernd Lange ir Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0477)


8.13. 2018 m. ataskaita dėl Serbijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos [2018/2146(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0331/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0478)


8.14. 2018 m. ataskaita dėl Kosovo (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo [2018/2149(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0479)


8.15. 2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos [2018/2145(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0480)


8.16. 2018 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos [2018/2147(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0481)

Kalbėjo:

Knut Fleckenstein (pranešėjas) pateikė žodinį pakeitimą, pagal kurį po 21 dalies įtraukiama nauja dalis. Žodiniui pakeitimui pritarta.


8.17. 2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos [2018/2144(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0482)


8.18. Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje [2018/2117(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0483)


8.19. Neįgalių moterų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0484)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika