Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 29. november 2018 - Bruselj

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Uporaba stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0466)


8.2. Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0467)


8.3. Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0468)

Govorila je Miriam Dalli (poročevalka), ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


8.4. Pristop Samoe k začasnemu Sporazumu o partnerstvu med EU in pacifiškimi državami *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0376/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0469)

Parlament je odobril pristop Samoe k sporazumu.


8.5. Imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 29.11.2018)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0470)


8.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/003 EL/Attica publishing (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0471)


8.7. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0472)

Govorila je Tanja Fajon (poročevalka), ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja.

Parlament je zahtevo odobril z EG (334 za, 257 proti, 44 vzdržanih).


8.8. Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0473)


8.9. Avtorizacija za uporabo natrijevega dikromata (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bas Eickhout, Pavel Poc in Fredrick Federley v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi avtorizacije za uporabo natrijevega dikromata v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0474)


8.10. Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP))

Predlogi resolucij so bili objavljeni 29. novembra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 29.11.2018)

predlogi resolucij B8-0551/2018 in B8-0552/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0551/2018

(ki nadomešča B8-0551/2018 in B8-0552/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Markus Ferber in Dariusz Rosati v imenu skupine PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon in Jeppe Kofod v imenu skupine S&D,

—   Nils Torvalds v imenu skupine ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

—   Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Sprejeto (P8_TA(2018)0475)


8.11. Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih (glasovanje)

Izjava Komisije: Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih (2018/2856(RSP))

Razprava je potekala dne 15. novembra 2018 (točka 11 zapisnika z dne 15.11.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o vlogi nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) pri čezmejnih družinskih sporih (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0476)

Govori

Cecilia Wikström, ki je umaknila svoje ime s sprejete resolucije.


8.12. STO: pot naprej (glasovanje)

Poročilo o STO: pot naprej [2018/2084(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Bernd Lange in Paul Rübig (A8-0379/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0477)


8.13. Poročilo o Srbiji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 [2018/2146(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0331/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0478)


8.14. Poročilo o Kosovu za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 [2018/2149(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0479)


8.15. Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 [2018/2145(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0480)


8.16. Poročilo o Albaniji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 [2018/2147(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0481)

Govor

Knut Fleckenstein (poročevalec) (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe, da se doda nov odstavek po odstavku 21. Predlog spremembe je bil upoštevan.


8.17. Poročilo o Črni gori za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 [2018/2144(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0482)


8.18. Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU [2018/2117(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0483)


8.19. Položaj invalidk (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0547/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0484)

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov