Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 4.Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 5.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο (ψηφοφορία)
  
8.10.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (ψηφοφορία)
  
8.11.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (ψηφοφορία)
  
8.12.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (ψηφοφορία)
  
8.13.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
8.14.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  
8.15.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
8.16.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
  
8.17.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
8.18.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.19.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (169 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (207 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3391 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (66 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (206 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (208 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1085 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου