Показалец 
Протокол
PDF 301kWORD 78k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (внесени предложения за резолюция)
 3.Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 4.Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 5.Положението на жените с увреждания (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  
8.1.Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащи суми ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)
  
8.8.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I (гласуване)
  
8.9.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат (гласуване)
  
8.10.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (гласуване)
  
8.11.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (гласуване)
  
8.12.СТО: бъдещи перспективи (гласуване)
  
8.13.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (гласуване)
  
8.14.Доклад от 2018 г. относно Косово (гласуване)
  
8.15.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)
  
8.16.Доклад от 2018 г. относно Албания (гласуване)
  
8.17.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (гласуване)
  
8.18.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (гласуване)
  
8.19.Положението на жените с увреждания (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 12.Внесени документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.06 ч.

Изказа се Richard Corbett относно начина на организиране на разискването относно „Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз“ (2018/2958(RSP)) (председателят направи уточнения).


2. Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (2018/2900(RSP))

Разискването се състоя на 23 октомври 2018 г. (точка 13 от протокола от 23.10.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Pervenche Berès, Peter Simon и Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Miguel Urbán Crespo и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно скандала CumEx: финансови престъпления и пропуски в действащата правна рамка (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018).

— Markus Ferber и Dariusz Rosati, от името на групата PPE, и Nils Torvalds, от името на групата ALDE, относно скандала CumEx: финансови престъпления и пропуски в действащата правна рамка (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018);

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 29.11.2018 г.


3. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (главен преговарящ) направиха изявления.

Изказаха се: Guy Verhofstadt, координатор на ЕП за Брексит, от името на групата ALDE, Elmar Brok, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, и James Carver, независим член на ЕП,

Изказа се Michel Barnier.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


4. Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направиха изявления.

Изказаха се: Željana Zovko, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Federica Mogherini и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


5. Положението на жените с увреждания (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000117/2018) зададен от Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, към Комисията: Положението на жените с увреждания (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Helga Stevens и Notis Marias.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, относно положението на жените с увреждания (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 29.11.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.09 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.31 ч.


7. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на парламента на Таджикистан, водена Шариф Рахимзода, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказа се Julie Ward.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0466)


8.2. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0467)


8.3. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащи суми ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0468)

Изказа се Miriam Dalli (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.4. Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0376/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0469)

Парламентът одобри присъединяването на Самоа към споразумението.


8.5. Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 29.11.2018 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0470)


8.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0471)


8.7. Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0472)

Изказа се Tanja Fajon (докладчик), за да поиска въпросът да бъде предаден на водещата комисия за целите на междуинституционалните преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.
Чрез електронно гласуване Парламентът одобри искането (334 „за“, 257 „против“, 44 въздържали се).


8.8. Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0473)


8.9. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Bas Eickhout, Pavel Poc и Fredrick Federley, от името на комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0474)


8.10. Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (2018/2900(RSP))

Предложенията за резолюции са обявени на29 ноември 2018 г. (точка 2 от протокола от 29.11.2018 г)

Предложения за резолюция B8-0551/2018 и B8-0552/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0551/2018

(за замяна на B8-0551/2018 и B8-0552/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Markus Ferber и Dariusz Rosati, от името на групата PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon и Jeppe Kofod, от името на групата S&D,

—   Nils Torvalds, от името на групата ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

—   Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Приема се (P8_TA(2018)0475)


8.11. Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (гласуване)

Изявление на Комисията: Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))

Разискването се състоя на 15 ноември 2018 г. (точка 11 от протокола от 15.11.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0476)

Изказвания

Cecilia Wikström, за да поиска името ѝ да бъде оттеглено от приетата резолюция.


8.12. СТО: бъдещи перспективи (гласуване)

Доклад относно СТО: бъдещи перспективи [2018/2084(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчици: Bernd Lange и Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0477)


8.13. Доклад от 2018 г. относно Сърбия (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия [2018/2146(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0331/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0478)


8.14. Доклад от 2018 г. относно Косово (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. [2018/2149(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0479)


8.15. Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония [2018/2145(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0480)


8.16. Доклад от 2018 г. относно Албания (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания [2018/2147(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0481)

Interventions

Knut Fleckenstein (докладчик) представи устно изменение за добавяне на нов параграф след параграф 21а. Устното изменение беше възприето.


8.17. Доклад от 2018 г. относно Черна гора (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора [2018/2144(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0482)


8.18. Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС [2018/2117(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0483)


8.19. Положението на жените с увреждания (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0547/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0484)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly и Daniel Hannan

Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Bernd Lange и Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski и Stanislav Polčák

Доклад Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Доклад Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth и Stanislav Polčák

Доклад Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic и Dobromir Sośnierz

Доклад Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski и Jasenko Selimovic

Доклад Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer и John Howarth

Положението на жените с увреждания - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská и Dobromir Sośnierz.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския парламент информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 29/2018, DEC 30/2018 et DEC 31/2018 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския парламент информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейски надзорен орган по защита на данните.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 8/2018 – Комитет на регионите.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити C9/2018 и C10/2018 - Раздел I – Европейски парламент.

В съответствие с член 31, параграф 4 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 и DEC 35/2018 - Раздел III – Комисия.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

от членовете на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно запазването на силна промишлена база в Европа (B8-0512/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно бюджета на Европейския съюз в областта на сигурността (B8-0513/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Dominique Bilde Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно относно образователните програми в областта на социалния пол (B8-0515/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

FEMM

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно липсата на дефибрилатори в самолетите (B8-0516/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно предложението за кандидатура на град Милано за специализирано седалище на Единния патентен съд (ЕПС) (B8-0517/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI


13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 10 декември 2018 г. до 13 декември 2018 г.


15. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 13.28 ч.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Приложение 1 - Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност