Seznam 
Zápis
PDF 266kWORD 75k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (předložené návrhy usnesení)
 3.Vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 4.Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci (rozprava)
 5.Situace zdravotně postižených žen (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)
  8.8.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování) Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování)
  8.9.Námitka podle článku 106: dichroman sodný (hlasování)
  8.10.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (hlasování)
  8.11.Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (hlasování)
  8.12.Světová obchodní organizace: další postup (hlasování)
  8.13.Zpráva o Srbsku za rok 2018 (hlasování)
  8.14.Zpráva o Kosovu za rok 2018 (hlasování)
  8.15.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (hlasování)
  8.16.Zpráva o Albánii za rok 2018 (hlasování)
  8.17.Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (hlasování)
  8.18.Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (hlasování)
  8.19.Situace zdravotně postižených žen (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 12.Předložení dokumentů
 13.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 14.Termín příštího dílčího zasedání
 15.Ukončení denního zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:06.

Vystoupil Richard Corbett ke způsobu organizace rozpravy o vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2018/2958(RSP)) (předsedající poskytla upřesnění).


2. Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (2018/2900(RSP))

Rozprava se konala dne 23. října 2018 (bod 13 zápisu ze dne 23.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Pervenche Berès, Peter Simon a Jeppe Kofod za skupinu S&D, Miguel Urbán Crespo a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL a Sven Giegold, za skupinu Verts/ALE o skandálu „cum-ex“: finanční trestné činy a mezery v současném právním rámci (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber a Dariusz Rosati za skupinu PPE a Nils Torvalds za skupinu ALDE o skandálu „cum-ex“: finanční trestná činnost a mezery v platném právním rámci (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 29.11.2018.


3. Vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Michel Barnier (hlavní vyjednavač) učinili prohlášení.

Vystoupili: Guy Verhofstadt (koordinátor EP pro brexit) za skupinu ALDE, Elmar Brok za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, a James Carver – nezařazený poslanec.

Vystoupil Michel Barnier.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


4. Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinily prohlášení.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Federica Mogherini a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


5. Situace zdravotně postižených žen (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000117/2018), kterou pokládá Rosa Estaràs Ferragut za výbor FEMM Komisi: Situace zdravotně postižených žen (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Helga Stevens a Notis Marias.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Rosa Estaràs Ferragut za výbor FEMM o situaci zdravotně postižených žen (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.19 zápisu ze dne 29.11.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:09 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 11:31.


7. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítala členy delegace tádžického parlamentu, kterou vede Šarif Rahimzoda. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupila Julie Ward.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2018)0466)


8.2. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0467)


8.3. Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2018)0468)

Vystoupila Miriam Dalli (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.4. Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0376/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0469)

Parlament schváli přistoupení Samoy k dohodě.


8.5. Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 29.11.2018)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0470)


8.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0471)


8.7. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0472)

Vystoupila Tanja Fajon (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání.

Parlament žádost schválil EH (334 pro, 257 proti, 44 zdržení se).


8.8. Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování) Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0473)


8.9. Námitka podle článku 106: dichroman sodný (hlasování)

Návrh usnesení, který předložili Bas Eickhout, Pavel Poc a Fredrick Federley za výbor ENVI podle čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje oprávnění pro určité druhy využití dichromanu sodného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0474)


8.10. Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (2018/2900(RSP))

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 29. listopadu 2018 (bod 2 zápisu ze dne 29.11.2018)

Návrhy usnesení B8-0551/2018 a B8-0552/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0551/2018

(nahrazující B8-0551/2018 a B8-0552/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Markus Ferber a Dariusz Rosati za skupinu PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon a Jeppe Kofod za skupinu S&D,

—   Nils Torvalds za skupinu ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

—   Sven Giegold za skupinu Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

přijat (P8_TA(2018)0475)


8.11. Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (hlasování)

Prohlášení Komise: Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (2018/2856(RSP))

Rozprava se konala dne 15. listopadu 2018 (bod 11 zápisu ze dne 15.11.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cecilia Wikström za výbor PETI o úloze německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0476)

Vystoupení

Cecilia Wikström, aby vzala zpět své jméno z přijatého usnesení.


8.12. Světová obchodní organizace: další postup (hlasování)

Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup [2018/2084(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajové: Bernd Lange a Paul Rübig (A8-0379/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0477)


8.13. Zpráva o Srbsku za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018 [2018/2146(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0331/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0478)


8.14. Zpráva o Kosovu za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018 [2018/2149(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0479)


8.15. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 [2018/2145(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0480)


8.16. Zpráva o Albánii za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 [2018/2147(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0481)

Vystoupení

Knut Fleckenstein (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh, který se vkládá nový bod za bod 21. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


8.17. Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 [2018/2144(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0482)


8.18. Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU [2018/2117(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0483)


8.19. Situace zdravotně postižených žen (hlasování)

Návrh usnesení B8-0547/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0484)


PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly a Daniel Hannan

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly a Daniel Hannan

zpráva Bernd Lange a Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

zpráva David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Stanislav Polčák

zpráva Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

zpráva Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth a Stanislav Polčák

zpráva Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic a Dobromir Sośnierz

zpráva Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski a Jasenko Selimovic

zpráva Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer a John Howarth

Situace zdravotně postižených žen - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 29/2018, DEC 30/2018 a DEC 31/2018 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 1/2018 - oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 2/2018 – Evropský inspektor ochrany údajů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 27 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků DEC 1/2018 - oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 8/2018 – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků C9/2018 a C10/2018 - oddíl I – Evropský parlament.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 a DEC 35/2018 - oddíl III – Komise.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o zachování silné průmyslové základny v Evropě (B8-0512/2018)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o rozpočtových prostředcích Evropské unie určených na bezpečnost (B8-0513/2018)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Dominique Bilde a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o genderových studiích (B8-0515/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

FEMM

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o absenci defibrilátorů v letadlech (B8-0516/2018)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o návrhu kandidatury města Milána na ústřední specializované sídlo Jednotného patentového soudu (B8-0517/2018)

předáno

příslušný výbor :

JURI


13. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu budou zápisy ze včerejšího a dnešního zasedání předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


14. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 10. do 13. prosince 2018.


15. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 13:28.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Příloha 1 – Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí