Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 299kWORD 81k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 4.Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 5.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο (ψηφοφορία)
  
8.10.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (ψηφοφορία)
  
8.11.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (ψηφοφορία)
  
8.12.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (ψηφοφορία)
  
8.13.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
8.14.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  
8.15.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
8.16.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
  
8.17.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
8.18.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.19.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.06.

Παρεμβαίνει o Richard Corbett σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης με θέμα "Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση" (2018/2958(RSP)) (Η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


2. Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Pervenche Berès, Peter Simon και Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Urbán Crespo και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018

—   Markus Ferber και Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.


3. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2018/2958(RSP))

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt (συντονιστής του ΕΚ για το Brexit), εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και James Carver, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


4. Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (2018/2959(RSP))

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000117/2018) που κατέθεσε η Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (B8-0418/2018)

Η Rosa Estaràs Ferragut αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Helga Stevens και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.09 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.31.


7. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου του Τατζικιστάν, υπό τον Sharif Rahimzoda, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Julie Ward.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο Europarl.


8.1. Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0466)


8.2. Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0467)


8.3. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0468)

Παρεμβαίνει η Miriam Dalli (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.4. Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0376/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0469)

Το Σώμα εγκρίνει την προσχώρηση της Σαμόα στη συμφωνία.


8.5. Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0470)


8.6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0471)


8.7. Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0472)

Παρεμβαίνει η Tanja Fajon (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (334 υπέρ, 257 κατά, 44 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.8. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0473)


8.9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Bas Eickhout, Pavel Poc και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0474)


8.10. Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP))

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0551/2018 και B8-0552/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0551/2018

(αντικαθιστά τις B8-0551/2018 και B8-0552/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Markus Ferber και Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon και Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marie Christine Vergiat και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0475)


8.11. Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (2018/2856(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0476)

Παρεμβάσεις

Η Cecilia Wikström για να αφαιρεθεί το όνομά της από το εγκριθέν ψήφισμα.


8.12. ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον [2018/2084(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Bernd Lange και Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0477)


8.13. Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία [2018/2146(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0331/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0478)


8.14. Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο [2018/2149(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0479)


8.15. Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [2018/2145(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0480)


8.16. Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία [2018/2147(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0481)

Παρεμβάσεις

Ο Knut Fleckenstein (εισηγητής) παρουσιάζει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 21. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


8.17. Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο [2018/2144(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0482)


8.18. Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ [2018/2117(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0483)


8.19. Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0484)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly και Daniel Hannan

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές - B8-0546/2018
Νότης Μαριάς, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly και Daniel Hannan

Έκθεση Bernd Lange και Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan και Stanislav Polčák

Έκθεση David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski και Stanislav Polčák

Έκθεση Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Έκθεση Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Mirosław Piotrowski, John Howarth και Stanislav Polčák

Έκθεση Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Νότης Μαριάς, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski και Jasenko Selimovic

Έκθεση Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer και John Howarth

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská και Dobromir Sośnierz.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 29/2018, DEC 30/2018 και DEC 31/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2018 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2018 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 1/2018 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων INF 8/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων C9/2018 και C10/2018 - Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 και DEC 35/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατήρηση μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη (B8-0512/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας (B8-0513/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Dominique Bilde και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά τις σπουδές φύλου (B8-0515/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη απινιδωτών στα αεροσκάφη (B8-0516/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση υποψηφιότητας της πόλης του Μιλάνου ως κεντρικής έδρας του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ) (B8-0517/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας και της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 10 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2018.


15. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 13.28.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Μαριάς, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Θεοχάρους, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Χουντής, Χρυσόγονος, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Χατζηγεωργίου, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Σακοράφα, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Συλικιώτης, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Επιτήδειος, Φουντούλης, Gollnisch, James, Karlsson, Παπαδάκης Κωνταντίνος, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Ζαριανόπουλος

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Χριστοφόρου, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Ανδρουλάκης, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Γραμματικάκης, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Μαυρίδης, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου