Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 259kWORD 74k
Neljapäev, 29. november 2018 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine (arutelu)
 4.Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal (arutelu)
 5.Puuetega naiste olukord (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  
8.1.Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)
  
8.8.Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat (hääletus)
  
8.10.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (hääletus)
  
8.11.Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (hääletus)
  
8.12.WTO edasine tegevus (hääletus)
  
8.13.2018. aasta aruanne Serbia kohta (hääletus)
  
8.14.2018. aasta aruanne Kosovo kohta (hääletus)
  
8.15.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)
  
8.16.2018. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)
  
8.17.2018. aasta aruanne Montenegro kohta (hääletus)
  
8.18.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (hääletus)
  
8.19.Puuetega naiste olukord (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.06.

Sõna võttis Richard Corbett arutelu korraldamise korra kohta Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise teemal (2018/2958(RSP)) (asepresident täpsustas küsimust).


2. Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (2018/2900(RSP))

Arutelu toimus 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 13)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—    Pervenche Berès, Peter Simon ja Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Miguel Urbán Crespo ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku nõrkade kohtade kohta cum-ex skandaali valguses (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber ja Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel ning Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku nõrkade kohtade kohta cum-ex skandaali valguses (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.10.


3. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Michel Barnier (pealäbirääkija) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Guy Verhofstadt (Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaator) fraktsiooni ALDE nimel, Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel ja James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Michel Barnier.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


4. Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


5. Puuetega naiste olukord (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000117/2018), mille esitas(id) Rosa Estaràs Ferragut FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Puuetega naiste olukord (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Helga Stevens ja Notis Marias.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

Rosa Estaràs Ferragut FEMM-komisjoni nimel puuetega naiste olukorra kohta (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.19.

(Istung katkestati kell 11.09 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.31.


7. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Tadžikistani parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Sharif Rahimzodat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Sõna võttis Julie Ward.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0466)


8.2. Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0467)


8.3. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0468)

Sõna võttis Miriam Dalli (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.4. Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0376/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0469)

Parlament kiitis Samoa lepinguga ühinemise heaks.


8.5. Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (29.11.2018 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0470)


8.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0471)


8.7. Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0472)

Pärast hääletust võttis sõna Tanja Fajon (raportöör), et kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (334 poolt, 257 vastu, 44 erapooletut).


8.8. Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0473)


8.9. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Bas Eickhout, Pavel Poc ja Fredrick Federley ENVI-komisjoni nimel kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse luba naatriumdikromaadi teatavaks kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0474)


8.10. Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (2018/2900(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 29 novembril 2018 (29.11.2018 protokollipunkt 2)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0551/2018 ja B8-0552/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0551/2018

(asendades B8-0551/2018 ja B8-0552/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Markus Ferber ja Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel,

—   Pervenche Berès, Peter Simon ja Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel,

—   Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Monica Macovei.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0475)


8.11. Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (hääletus)

Komisjoni avaldus: Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (2018/2856(RSP))

Arutelu toimus 15 novembril 2018 (15.11.2018 protokollipunkt 11).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel Saksa noorsooameti (Jugendamt) rolli kohta piiriülestes perevaidlustes (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0476)

Sõnavõtud

Cecilia Wikström oma nime tagasivõtmiseks vastuvõetud resolutsioonilt.


8.12. WTO edasine tegevus (hääletus)

Raport WTO edasise tegevuse kohta [2018/2084(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Bernd Lange ja Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0477)


8.13. 2018. aasta aruanne Serbia kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta [2018/2146(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0331/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0478)


8.14. 2018. aasta aruanne Kosovo kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta [2018/2149(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0479)


8.15. 2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki [2018/2145(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0480)


8.16. 2018. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta [2018/2147(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0481)

Sõnavõtud

Knut Fleckenstein (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku, et lisada punkti 21 järele uus punkt. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


8.17. 2018. aasta aruanne Montenegro kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta [2018/2144(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0482)


8.18. Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses [2018/2117(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2018)0483)


8.19. Puuetega naiste olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0547/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0484)


ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Raport: Bernd Lange ja Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Stanislav Polčák

Raport: Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Raport: Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth ja Stanislav Polčák

Raport: Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic ja Dobromir Sośnierz

Raport: Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski ja Jasenko Selimovic

Raport: Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer ja John Howarth

Puuetega naiste olukord - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 29/2018, DEC 30/2018 ja DEC 31/2018 – III jagu – Euroopa Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamine DEC 1/2018 - VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Andmekaitseinspektori assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2018.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2018 - VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 8/2018.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamised C9/2018 ja C10/2018 - I jagu – Euroopa Parlament.

Vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 4 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 ja DEC 35/2018 - III jagu – Euroopa Komisjon.


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek tugeva tööstusbaasi säilitamise kohta Euroopas (B8-0512/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu julgeolekueelarve kohta (B8-0513/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Dominique Bilde ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek soouuringute eriala kohta (B8-0515/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek defibrillaatorite puudumise kohta lennukites (B8-0516/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta, mis käsitleb Milano linna kandidatuuri ühtse patendikohtu peakorteri asukohaks saamisel (B8-0517/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi ja eelmise päeva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10.–13. detsembril 2018.


15. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 13.28.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


1. lisa - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika