Zoznam 
Zápisnica
PDF 270kWORD 75k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (predložené návrhy uznesení)
 3.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 4.Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra (rozprava)
 5.Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  
8.1.Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)
  
8.8.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb ***I (hlasovanie)
  
8.9.Námietka podľa článku 106: dichróman sodný (hlasovanie)
  
8.10.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (hlasovanie)
  
8.11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (hlasovanie)
  
8.12.WTO: ďalší postup (hlasovanie)
  
8.13.Správa o Srbsku za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.14.Správa o Kosove za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.15.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.16.Správa o Albánsku za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.17.Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.18.Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  
8.19.Situácia žien so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 12.Predloženie dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Skončenie rokovania
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.06 h.

V rozprave vystúpil Richard Corbett k spôsobu organizácie rozpravy na tému Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2018/2958(RSP)) (Predsedníčka poskytla spresňujúce informácie).


2. Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 23. októbra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Pervenche Berès, Peter Simon a Jeppe Kofod, v mene skupiny S&D, Miguel Urbán Crespo a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber a Dariusz Rosati, v mene skupiny PPE, a Nils Torvalds, v mene skupiny ALDE, o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 29.11.2018.


3. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt (koordinátor EP pre brexit), v mene skupiny ALDE, Elmar Brok v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF a James Carver – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


4. Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Federica Mogherini a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


5. Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000117/2018), ktorú položila Rosa Estaràs Ferragut, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Helga Stevens a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Rosa Estaràs Ferragut, v mene výboru FEMM, o situácii žien so zdravotným postihnutím (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 29.11.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.09 pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.31.


7. Oficiálne privítanie

Predsedajúca privítala v mene Parlamentu členov delegácie parlamentu Tadžikistanu na čele so Sharifom Rahimzodom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Julie Ward.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0466)


8.2. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0467)


8.3. Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0468)

Vystúpila Miriam Dalli (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.4. Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0376/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0469)

Parlament schválil pristúpenie Samoy k dohode.


8.5. Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 29.11.2018)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0470)


8.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0471)


8.7. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0472)

V rozprave vystúpila Tanja Fajon (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.
V elektronickom hlasovaní (334 za, 257 proti, 44 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.


8.8. Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0473)


8.9. Námietka podľa článku 106: dichróman sodný (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktoré predložili Bas Eickhout, Pavel Poc a Fredrick Federley, v mene výboru ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje autorizácia na určité použitia dichrómanu sodného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0474)


8.10. Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 29. novembra 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 29.11.2018)

Návrhy uznesenia B8-0551/2018 a B8-0552/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0551/2018

(nahrádzajúci B8-0551/2018 a B8-0552/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Markus Ferber a Dariusz Rosati, v mene skupiny PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon a Jeppe Kofod, v mene skupiny S&D,

—   Nils Torvalds, v mene skupiny ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat a Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Prijatý (P8_TA(2018)0475)


8.11. Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (2018/2856(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 15. novembra 2018 (bod 11 zápisnice zo dňa 15.11.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o úlohe nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0476)

Vystúpenia:

Cecilia Wikström, aby stiahla svoje meno zo zoznamu poslancov podpísaných pod prijatým uznesením.


8.12. WTO: ďalší postup (hlasovanie)

Správa o Svetovej obchodnej organizácii: ďalší postup [2018/2084(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Bernd Lange a Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0477)


8.13. Správa o Srbsku za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018 [2018/2146(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0331/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0478)


8.14. Správa o Kosove za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018 [2018/2149(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0479)


8.15. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 [2018/2145(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0480)


8.16. Správa o Albánsku za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 [2018/2147(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0481)

Vystúpenia

Knut Fleckenstein (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh na doplnenie nového odseku 21a. Ústny pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.


8.17. Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2018 [2018/2144(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0482)


8.18. Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ [2018/2117(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0483)


8.19. Situácia žien so zdravotným postihnutím (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0547/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0484)


PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly a Daniel Hannan

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Bernd Lange a Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Správa: David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Stanislav Polčák

Správa: Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Správa: Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth a Stanislav Polčák

Správa: Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic a Dobromir Sośnierz

Správa: Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski a Jasenko Selimovic

Správa: Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer a John Howarth

Situácia žien so zdravotným postihnutím - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská a Dobromir Sośnierz.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

Rada Európskej únie v súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 29/2018, DEC 30/2018 a DEC 31/2018 – Oddiel III – Komisia.

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 1/2018 – Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2018 – Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 8/2018 – Výbor regiónov.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov C9/2018 et C10/2018 – Oddiel I – Európsky parlament.

V súlade s článkom 31 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 a DEC 35/2018 – Oddiel III – Komisia.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o zachovaní silnej priemyselnej základne v Európe (B8-0512/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o rozpočte Európskej únie v oblasti bezpečnosti (B8-0513/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Dominique Bilde a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o rodových štúdiách (B8-0515/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

stanovisko:

FEMM

– Mario Borghezio. Návrh uznesenia o chýbajúcich defibrilátoroch v lietadlách (B8-0516/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o návrhu kandidatúry mesta Miláno na špecializované ústredie Jednotného patentového súdu (B8-0517/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

JURI


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 10. decembra 2018. do 13. decembra 2018.


15. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 13.28 h.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Príloha 1 – Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia