Index 
Protokoll
PDF 264kWORD 74k
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 4.Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt (debatt)
 5.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  
8.1.Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)
  
8.8.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik ***I (omröstning)
  
8.9.Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat (omröstning)
  
8.10.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (omröstning)
  
8.11.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (omröstning)
  
8.12.WTO: vägen framåt (omröstning)
  
8.13.Rapport för 2018 om Serbien (omröstning)
  
8.14.Rapport för 2018 om Kosovo (omröstning)
  
8.15.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
8.16.Rapport för 2018 om Albanien (omröstning)
  
8.17.Rapport för 2018 om Montenegro (omröstning)
  
8.18.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  
8.19.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 12.Inkomna dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.

Talare: Richard Corbett yttrade sig om organisationen av debatten om ”Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen(2018/2958(RSP)) (talmannen gjorde förtydliganden).


2. Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

Debatten hade ägt rum den 23 oktober 2018 (punkt 13 i protokollet av den 23.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Pervenche Berès, Peter Simon och Jeppe Kofod, för S&D-gruppen, Miguel Urbán Crespo och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber och Dariusz Rosati, för PPE-gruppen och Nils Torvalds, för ALDE-gruppen, om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 29.11.2018.


3. Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (huvudförhandlare) gjorde uttalanden.

Talare: Guy Verhofstadt (parlamentets samordnare för brexit) för ALDE-gruppen, Elmar Brok för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och James Carver, grupplös.

Talare: Michel Barnier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


4. Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000117/2018) från Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, till kommissionen: Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Helga Stevens och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 29.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.09 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.31.


7. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Tadzjikistans parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Sharif Rahimzoda.

°
° ° °

Talare: Julie Ward.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0466)


8.2. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0467)


8.3. Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0468)

Talare: Miriam Dalli (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.4. Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0376/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0469)

Parlamentet godkände Samoas anslutning till avtalet.


8.5. Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 29.11.2018)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0470)


8.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0471)


8.7. Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0472)

Talare: Tanja Fajon (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände begäran genom elektronisk omröstning (334 röster för, 257 röster emot, 44 nedlagda röster).


8.8. Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0473)


8.9. Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av Bas Eickhout, Pavel Poc och Fredrick Federley, för utskottet ENVI, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för viss användning av natriumdikromat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0474)


8.10. Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 29 november 2018 (punkt 2 i protokollet av den 29.11.2018)

Resolutionsförslag B8-0551/2018 och B8-0552/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0551/2018

(ersätter B8-0551/2018 och B8-0552/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Markus Ferber och Dariusz Rosati, för PPE-gruppen,

—   Pervenche Berès, Peter Simon och Jeppe Kofod, för S&D-gruppen,

—   Nils Torvalds, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen,

—   Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen,

—   Monica Macovei.

Antogs (P8_TA(2018)0475)


8.11. Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (2018/2856(RSP))

Debatten hade ägt rum den 15 november 2018 (punkt 11 i protokollet av den 15.11.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0476)

Inlägg:

Cecilia Wikström yttrade sig för att dra tillbaka sitt namn från den antagna resolutionen.


8.12. WTO: vägen framåt (omröstning)

Betänkande om WTO: vägen framåt [2018/2084(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange och Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0477)


8.13. Rapport för 2018 om Serbien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien [2018/2146(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0331/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0478)


8.14. Rapport för 2018 om Kosovo (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo [2018/2149(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0479)


8.15. Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2018/2145(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0480)


8.16. Rapport för 2018 om Albanien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien [2018/2147(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0481)

Interventions

Knut Fleckenstein (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att lägga till en ny punkt efter punkt 21. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


8.17. Rapport för 2018 om Montenegro (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro [2018/2144(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0482)


8.18. Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder [2018/2117(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0483)


8.19. Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0547/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0484)


ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly och Daniel Hannan

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Bernd Lange och Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski och Stanislav Polčák

Betänkande Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth och Stanislav Polčák

Betänkande Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic och Dobromir Sośnierz

Betänkande Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski och Jasenko Selimovic

Betänkande Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer och John Howarth

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská och Dobromir Sośnierz.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 29/2018, DEC 30/2018 och DEC 31/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 1/2018 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2018 – Europeiska datatillsynsmannen.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 1/2018 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 8/2018 – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna C9/2018 och C10/2018 – Avsnitt I – Europaparlamentet.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 och DEC 35/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bevarandet av en stark industriell bas i Europa (B8-0512/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om EU:s säkerhetsbudget (B8-0513/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Dominique Bilde och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om studier i genusvetenskap (B8-0515/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

FEMM

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om avsaknaden av defibrillatorer på flygplan (B8-0516/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om förslaget om staden Milano som säte för ett specialkontor vid den enhetliga patentdomstolen (B8-0517/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 10–13 december 2018.


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 13.28.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy