Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

6. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäranden om omröstning från följande grupper:

— PPE, ECR, ALDE och EFDD om EMPL-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EEA och Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Föredragare: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD och andra ledamöter om EMPL-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Föredragare: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Besluten tillkännagavs i protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 november 2018 (punkt 5 i protokollet av den 28.11.2018).

Omröstningarna kommer att hållas i morgon, tisdagen den 11 december 2018.

Talmannen meddelade vidare att när det gäller de övriga besluten om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet från onsdagen den 28 november 2018 (punkt 5 i protokollet av den 28.11.2018), hade han inte tagit emot någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet.

Utskotten JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH och IMCO hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy