Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

- REGI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Ordfører: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Ordfører: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018;

- LIBE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Ordfører: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Ordfører: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Ordfører: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Ordførere Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Ordfører: Didier Geoffroy (A8-0447/2018)

- JURI: Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Ordførere Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24.00 i morgen, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger sættes under afstemning

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik