Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

- REGI-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Esittelijä: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- ECON-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Esittelijä: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ITRE-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- LIBE-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- LIBE-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Esittelijä: Emil Radev (A8-0442/2018)

- ECON-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ECON-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- AFCO-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- JURI-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- IMCO-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- JURI-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Esittelijä: Didier Geoffroy (A8-0447/2018)

- JURI-valiokunta: ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamiseksi (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Esittelijä: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ECON-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) Esittelijät: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö