Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Strasbūra

7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

- REGI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)). Referents: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)). Referente: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)). Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)). Referents: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)). Referents: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)). Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)). Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)). Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)). Referente: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). Referents: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI komiteja: projekts grozījumiem 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)). Referents: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Referenti: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika