Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

- komisja REGI: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Sprawozdawca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Sprawozdawczyni : Anne Sander (A8-0437/2018);

- komisja ITRE: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- komisja LIBE: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0442/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- komisja AFCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Sprawozdawcy: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- komisja JURI: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- komisja IMCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- komisja JURI: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Sprawozdawca: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- komisja JURI: projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Sprawozdawca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Sprawozdawcy: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą, do północy dnia następnego, złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie przez Parlament nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności