Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2018 - Strasbourg

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

- odbor REGI: Predlog uredbe evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Poročevalec: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP ( COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Poročevalka : Anne Sander (A8-0437/2018);

- odbor ITRE: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- odbor LIBE: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- odbor LIBE: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Poročevalec: Emil Radev (A8-0442/2018);

- odbor ECON: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- odbor AFCO: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlamentn (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- odbor JURI: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- odbor IMCO: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- odbor JURI: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Poročevalec: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- odbor JURI: Osnutek sprememb Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Poročevalecr: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Poročevalca: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj pred polnočjo naslednjega dne.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov