Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

- REGI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Föredragande: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 2018/0165(COD)) Föredragande: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Föredragande: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Föredragare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Föredragande: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI-utskottet: Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Föredragande: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy