Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han denne uge sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, forordning (EF) nr. 1901/2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik