Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju šonedēļ parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, Regulu (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika