Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande denna vecka skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, förordning (EG) nr 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning och direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy