Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Проект за коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2018 г.: Намаляване на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Третия допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, DEVE, TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2017/2283(INI)) - AFET - Докладчик: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN - Докладчик: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Доклад относно военната мобилност (2018/2156(INI)) - AFET - Докладчик: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2098(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма (2018/2044(INI)) - TERR - Докладчици: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2018/2099(INI)) - AFET - Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL - Докладчик: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON - Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (2018/0122M(NLE)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL - Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Доклад относно новата европейска програма за култура (2018/2091(INI)) - CULT - Докладчик: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH - Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON - Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL - Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2018/2097(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE - Докладчик: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно ускореното уреждане на търговски спорове (2018/2079(INL)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Доклад относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС (2018/2090(INI)) - CULT - Докладчик: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE - Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. (2018/2104(INI)) - PETI - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE - Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014. (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE - TRAN - Докладчици: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (2018/2105(INI)) - PETI - Докладчик: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI - Докладчик: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи (2018/2271(INL)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON - Докладчик: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN - Докладчик: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност