Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni - Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2283(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Mietintö sotilaallisesta liikkuvuudesta (2018/2156(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2018/2098(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Mietintö terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista (2018/2044(INI)) - TERR-valiokunta - Esittelijät: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2018/2099(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2018/0122M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Mietintö Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta (2018/2091(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta (2018/2097(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle kaupallisten riitojen nopeutetusta ratkaisemisesta (2018/2079(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Mietintö koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (2018/2090(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista vuonna 2017 (2018/2104(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE-valiokunta - TRAN-valiokunta - Esittelijät: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017 (2018/2105(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista (2018/2271(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö