Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 10. prosinca 2018. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2018.: Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, DEVE, TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi sa sporom DS492 Europska unija – Mjere koje utječu na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (2017/2283(INI)) – Odbor AFET - izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - Odbor TRAN - izvjestitelj: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Izvješće o vojnoj mobilnosti (2018/2156(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (2018/2098(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Izvješće o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam (2018/2044(INI)) - Odbor TERR - izvjestiteljice: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (2018/2099(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - Odbor EMPL - izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (2018/0122M(NLE)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - Odbor EMPL - izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu (2018/2091(INI)) - Odbor CULT - izvjestitelj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - Odbor PECH - izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - Odbor EMPL - izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2018/2097(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o ubrzanom postupku rješavanju trgovačkih sporova (2018/2079(INL)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - Odbor ENVI - izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (2018/2090(INI)) - Odbor CULT - izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2017. godine (2018/2104(INI)) - Odbor PETI - izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - Odbor ITRE - izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - Odbor ITRE - Odbor TRAN - izvjestitelji: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2017. godine (2018/2105(INI)) - Odbor PETI - izvjestiteljica: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - Odbor ENVI - izvjestiteljica: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama (2018/2271(INL)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - Odbor TRAN - izvjestiteljica: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti