Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Projekts – 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 6: Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi) (13961/2018 - C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (15383/2017 - C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, DEVE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (10882/2018 - C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2283(INI)) - AFET komiteja - Referents: Michael Gahler (A8-0369/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Keith Taylor (A8-0371/2018).

- Ziņojums par militāro mobilitāti (2018/2156(INI)) - AFET komiteja - Referents: Tunne Kelam (A8-0372/2018).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2018/2098(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018).

- Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem (2018/2044(INI)) - TERR komiteja - Referentes: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2018/2099(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Laura Agea (A8-0382/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Alojz Peterle (A8-0383/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON komiteja - Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (2018/0122M(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Alojz Peterle (A8-0385/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

- Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai (2018/2091(INI)) - CULT komiteja - Referents: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0389/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON komiteja - Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2018/2097(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0392/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Fredrick Federley (A8-0394/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu (2018/2079(INL)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018).

- Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI)) - CULT komiteja - Referente: Yana Toom (A8-0400/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā (2018/2104(INI)) - PETI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0404/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE komiteja - TRAN komiteja - Referenti: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā (2018/2105(INI)) - PETI komiteja - Referente: Eleonora Evi (A8-0411/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Renate Sommer (A8-0417/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0418/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām (2018/2271(INL)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Dariusz Rosati (A8-0426/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A8-0428/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN komiteja - Referente: Theresa Griffin (A8-0432/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika