Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2018 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2018: Zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET, DEVE, TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija - Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

2) od odborov naslednja poročila:

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2017/2283(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Poročilo o vojaški mobilnosti (2018/2156(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (2018/2098(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu (2018/2044(INI)) - odbor TERR - Poročevalke: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2018/2099(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (2018/0122M(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Poročilo o novi evropski agendi za kulturo (2018/2091(INI)) - odbor CULT - Poročevalec: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (2018/2097(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov (2018/2079(INL)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (2018/2090(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 (2018/2104(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - odbor ITRE - odbor TRAN - Poročevalka: Henna Virkkunen - Poročevalec: Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (2018/2105(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih (2018/2271(INL)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov