Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2018 års allmänna budget: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med DS492 Europeiska unionen – Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (2017/2283(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Betänkande om militär rörlighet (2018/2156(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (2018/2098(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (2018/2044(INI)) - utskottet TERR - Föredragande: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2018/2099(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (2018/0122M(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Betänkande om den nya europeiska kulturagendan (2018/2091(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2018/2097(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister (2018/2079(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (2018/2090(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (2018/2104(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - utskottet ITRE - utskottet TRAN - Föredragande: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 (2018/2105(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum (2018/2271(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy