Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

12. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през декември 2018 (PE 631.718/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата ENF за вписване, като първа точка от дневния ред, на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Исторически предприятия в ЕС и търговски марки, притежавани от дружества в трети държави: случая Pernigotti 1860 (Италия)“.

Изказаха се Mario Borghezio, от името на групата ENF, който обосновава искането (председателят направи уточнения), и Mercedes Bresso, от името на групата S&D, която (със съгласието на Mario Borghezio) се присъедини към искането.

С поименно гласуване (113 гласа „за“, 154 гласа „против“, 14 гласа „ въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Вторник

Искане от групата GUE/NGL за отлагане за последваща сесия на гласуването относно доклада López Aguilar относно преработката на Визовия кодекс (точка 98 от предварителния проект на дневен ред). Ако това искане не получи мнозинство от подадените гласове, разискването по същия доклад ще бъде включено в дневния ред за понеделник, като последна точка, преди едноминутните изказвания.

Изказа се Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

Парламентът отвхърля искането за отлагане на гласуването.

С поименно гласуване (60 гласа „за“, 228 гласа „против“, 8 гласа „ въздържал се“) Парламентът отхвърля искането за добавяне на разискване в понеделник.

Сряда

След консултации с политическите групи председателят предложи следната промяна:

Гласуването на доклада Petras Auštrevičius относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0373/2018), който беше вписан за втория час на гласуването, се отлага за първия час на гласуването за деня.

Парламентът дава съгласието си.

Вторник

Искане от групата S&D за добавяне към общото разискване относно споразумението за партньорство между ЕС и Япония на изявление на Комисията относно адекватността на защитата на личните данни, осигурявана от Япония. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Birgit Sippel, от името на групата S&D, която обоснова искането, Bruno Gollnisch, който обоснова отлагането на разглеждането на целия въпрос за по-късна дата, Birgit Sippel, която прецизира искането си, и Michał Boni против искането.

С електронно гласуване (155 - гласа „за“ 133- гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 11 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за резолюция и общо предложение за резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 13.00 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 12 декември 2018 г., 19.00 ч.

Искане от групата GUE/NGL за вписване, като трета точка от дневния ред за следобед, след общото разискване относно споразумението за партньорство между ЕС и Япония, на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно решението на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ.

Изказа се Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С електронно гласуване (140 гласа „за“, 132 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE разискването относно изявленията на Съвета и Комисията относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на Съюза в Чешката република (точка 111 от предварителния проект на дневен ред) да приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Martina Dlabajová, против искането.

С поименно гласуване (163 гласа „за“, 90 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“) Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 11 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за резолюция и общо предложение за резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 13.00 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 12 декември 2018 г., 19.00 ч.

Искане от групата ECR за вписване, като втора точка от дневния ред, след приоритетното разискване, на изявленията на Съвета и Комисията относно кризата на демокрацията във Франция. Разискването ще бъде последвано от внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който обоснова искането, и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, против искането.

Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Искане от групата GUE/NGL за вписване, като трета точка от дневния ред за следобед, на разискване относно въпроса с искане за устен отговор относно „Сериозни нарушения при превоза на животни към трети държави“ (O-000136/2018).

Изказаха се Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Dobromir Sośnierz против искането.

С поименно гласуване (78 гласа „за“, 154 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля искането.

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност