Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

12. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december 2018 (PE 631.718/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissione om "historiske virksomheder og varemærker for firmaer i tredjelande: Sagen om Pernigotti 1860 (Italien)".

Talere: Mario Borghezio for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen (formanden gav præciserende oplysninger), og Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, som (med samtykke fra Mario Borghezio) tilsluttede sig anmodningen.

Ved AN (113 for, 154 mod, 14 hverken/eller) afviste Parlamentet anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkning af López Aguilar om omarbejdning af visumkodeksen (punkt 98 på dagsordenen) til en senere mødeperiode. Hvis denne anmodning ikke fik flertal af de afgivne stemmer, ville en forhandling om denne betænkning blive opført på dagsordenen for mandag som det sidste punkt inden indlæggene af et minuts varighed.

Taler: Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet afviste anmodningen om at udsætte afstemningen.

Ved AN (60 for, 228 imod, 8 hverken/eller) afviste Parlamentet anmodningen om at tilføje en forhandling denne mandag.

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

Afstemningen om betænkning af Petras Auštrevičius om "årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området" (A8-0373/2018), som var opført under anden afstemningstid den dag, blev flyttet til dagens første afstemningstid.

Parlamentet gav sit samtykke.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at føje en erklæring fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan til forhandlingen om partnerskabsaftalen mellem EU og Japan. Forhandlingen ville blive afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, som ville blive sat til afstemning torsdag.

Talere: Birgit Sippel for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Bruno Gollnisch, som bad om udsættelse af den samlede behandling af spørgsmåleg til en senere dato, Birgit Sippel som gav præciserende oplysninger om sin anmodning, og Michał Boni, der var imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (155 for, 133 imod, 4 hverken/eller).

Der blev fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 11. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 13.
Anmodning om særskilt afstemning: onsdag den 12. december 2018 kl. 19.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen for eftermiddagen efter den fælles drøftelse om partnerskabsaftalen mellem EU og Japan at indføje en erklæring fra næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen om Selahattin Demirtaş.

Taler: Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Ved VE (140 for, 132 imod, 5 hverken/eller) godkendte Parlamentet anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om erklæringerne fra Rådet og Kommissionen om ”interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik” (punkt 111 på dagsordenen) ville blive afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning torsdag.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Martina Dlabajová, der modsatte sig den.

Ved AN (163 for, 90 imod, 13 hverken/eller) godkendte Parlamentet anmodningen.

Der blev fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 11. december 2018 kl.12.
Ændringsforslag til forslag til beslutning og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 13.
Anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om opdelt afstemning: onsdag den 12. december 2018 kl. 19.

Anmodning fra ECR-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen efter den prioriterede forhandling at indføje erklæringerne fra Rådet og Kommissionen om ”demokratiets krise i Frankrig”. Forhandlingen ville blive fulgt af fremsættelse af beslutningsforslag, der ville komme til afstemning torsdag.

Talere: Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, der var imod.

Parlamentet afviste anmodningen.

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen at indføje en forhandling om den mundtlige forespørgsel om "Alvorlige overtrædelser i forbindelse med transport af dyr til tredjelande" (O-000136/2018).

Talere: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Dobromir Sośnierz, der var imod.

Ved AN (78 for, 154 imod, 9 hverken/eller), afviste Parlamentet anmodningen.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik