Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

12. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w grudnia 2018 r. (PE 631.718/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy ENF mający na celu wpisanie jako pierwszego punktu porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie tradycyjnych przedsiębiorstw w Unii i znaków towarowych będących w posiadaniu państw trzecich: sprawa przedsiębiorstwa Pernigotti 1860 (Włochy).

Głos zabrali: Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), i Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, która (za aprobatą Maria Borghezio) przyłączyła się do wniosku.

W GI (przy 113 głosach za, 154 głosach przeciw, 14 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL mający na celu przeniesienie na jedną z późniejszych sesji głosowania nad sprawozdaniem Lópeza Aguilara w sprawie przekształcenia kodeksu wizowego (punkt 98 PDOJ). Jeżeli ten wniosek nie uzyska większości oddanych głosów, debata nad tym sprawozdaniem zostanie wpisana do poniedziałkowego porządku dziennego jako ostatni punkt przed wystąpieniami jednominutowymi.

Głos zabrała Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek.

Parlament odrzucił wniosek o odroczenie głosowania.

W GI (przy 60 głosach za, 228 głosach przeciw, 8 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek o dodanie debaty w ten poniedziałek.

Środa

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę:

Głosowanie nad sprawozdaniem Petrasa Auštrevičiusa w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0373/2018) zapisane na drugą turę głosowań w tym dniu, zostaje przeniesione do pierwszej tury głosowań w tym dniu.

Parlament wyraził zgodę na tę zmianę.

Wtorek

Wniosek grupy S&D mający na celu dodanie do wspólnej debaty nad umową o partnerstwie między UE a Japonią oświadczenia Komisji w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianej przez Japonię. Debata zostałaby zakończona złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, Bruno Gollnisch, który zwrócił się o odroczenie rozpatrzenia pytania na inny termin, Birgit Sippel, aby sprecyzować swój wniosek, i Michał Boni przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 155 głosach za, 133 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 11 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i do wspólnego projektu rezolucji: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowania odrębne i wnioski o głosowania podzielone: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 19.00.

Wniosek grupy GUE/NGL mający na celu wpisanie jako trzeciego punktu porządku dziennego (po południu), po wspólnej debacie nad umową o partnerstwie między UE a Japonią, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa.

Głos zabrała Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek.

W GE (przy 140 głosach za, 132 głosach przeciw, 5 głosach wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE, aby debata nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie konfliktu interesów i ochrony budżetu Republiki Czeskiej (punkt 111 PDOJ) została zakończona złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek, i Martina Dlabajová przeciw wnioskowi.

W GI (przy 163 głosach za, 90 głosach przeciw, 13 glosach wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Ustalono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 11 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i do wspólnego projektu rezolucji: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowania odrębne i wnioski o głosowania podzielone: środa 12 grudnia 2018 r. o godz. 19.00.

Wniosek grupy ECR mający na celu wpisanie jako drugiego punktu porządku dnia, po debacie priorytetowej, oświadczeń Rady i Komisji w sprawie kryzysu demokracji we Francji. Po debacie zostałyby złożone projekty rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek, i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL mający na celu wpisanie jako trzeciego punktu porządku dziennego (po południu) debaty nad pytaniem ustnym Poważne naruszenia prawa podczas transportu zwierząt do państw trzecich” (O-000136/2018).

Głos zabrali: Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Dobromir Sośnierz przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 78 głosach za, 154 głosach przeciw, 9 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności