Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg

12. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu decembrovej plenárnej schôdze 2018 (PE 631.718/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny ENF o zapísanie vyhlásenia Rady a Komisie s názvom Historické podniky Únie a ochranné známky, ktoré vlastnia spoločnosti z tretích krajín: prípad Pernigotti 1860 (Taliansko) ako prvého bodu programu.

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť (predseda podal spresňujúce informácie), a Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, ktorá (so súhlasom Maria Borghezia) podporila žiadosť.

HPM (113 za, 154 proti, 14 sa zdržali hlasovania), Parlament zamietol žiadosť.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa hlasovanie o správe Lópeza Aguilara o prepracovanom znení „vízového kódexu“ (bod 98 PDOJ) odložilo na neskoršiu schôdzu. Ak táto žiadosť nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, do programu schôdze v pondelok bude začlenená rozprava o tejto správe ako posledný bod pred jednominútovými vystúpeniami.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament zamietol žiadosť o odloženie hlasovania.

HPM (60 za, 228 proti, 8 sa zdržali hlasovania), Parlament zamietol žiadosť pridať rozpravu na tento pondelok.

Streda

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu:

Hlasovanie o správe Petrasa Auštrevičiusa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018) zaradené do druhého hlasovania v tento deň sa preložilo do prvého hlasovania v tento deň.

Parlament udelil svoj súhlas.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D, aby sa do spoločnej diskusie o dohode o partnerstve EÚ – Japonsko začlenilo vyhlásenie Komisie o primeranosti ochrany osobných údajov zo strany Japonska. Rozprava sa by sa ukončila predložením návrhov na uznesenie, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, Bruno Gollnisch, ktorý požiadal o odloženie preskúmania celej otázky na neskorší dátum, Birgit Sippel, ktorá spresnila svoju žiadosť, a Michał Boni proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 155, proti: 133, zdržali sa hlasovania: 4).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie návrhov:

Návrhy uznesenia: utorok 11. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia a spoločný návrh uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 12. decembra 2018 o 19.00 h.

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Selahattina Demirtasa ako tretieho bodu programu popoludní, po spoločnej diskusii o dohode o partnerstve EÚ – Japonsko.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (140 za, 132 proti, 5 sa zdržali hlasovania).

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu Únie v Českej republike (bod 111 PDOJ) ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Martina Dlabajová proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil hlasovaním podľa mien (163 za, 90 proti, 13 sa zdržali hlasovania).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie návrhov:

Návrhy uznesenia: utorok 11. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k návrhom uznesenia a spoločný návrh uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 12. decembra 2018 o 19.00 h.

Žiadosť skupiny ECR o zapísanie vyhlásení Rady a Komisie o kríze demokracie vo Francúzsku ako druhého bodu programu po prioritnej rozprave. Po rozprave by nasledovalo predkladanie návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zapísanie rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie o závažných porušeniach predpisov v preprave zvierat do tretích krajín (O-000136/2018) ako tretieho bodu programu popoludní.

Vystúpili títo poslanci: Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Dobromir Sośnierz proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol hlasovaním podľa mien (78 za, 154 proti, 9 sa zdržalo hlasovania).

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia