Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2018 - Strasbourg

12. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje decembra 2018 (PE 631.718/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine ENF, da se pod prvo točko dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o zgodovinskih podjetjih Unije in komercialnih znamkah, ki so v lasti družb iz tretjih držav, primer Pernigotti (Italija).

Govorila sta Mario Borghezio v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo (predsednik je podal pojasnila), in Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, ki se je (s pristankom poslanca) zahtevi pridružila.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (113 za, 154 proti, 14 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

TorekTorek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se glasovanje o poročilu López Aguilar o prenovitvi vizumskega zakonika (točka 98 PDOJ) prestavi na na naslednje delno zasedanje. Če zahteva ne prejme večine oddanih glasov, se razprava o tem poročilu uvrsti v dnevni red v ponedeljek pod zadnjo točko pred enominutnimi govori.

Govorila je Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo o prestavitvi glasovanja zavrnil.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (60 za, 228 proti, 8 vzdržanih) zavrnil zahtevo o dodatni razpravi v ponedeljek.

SredaSreda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo:

Glasovanje o poročilu Petrasa Auštrevičiusa o "Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politika Unije na tem področju" (A8-0373/2018), uvrščeno v drugi čas za glasovanje tega dne, se prestavi v prvi čas za glasovanje tega dne.

Parlament je na to pristal.

TorekTorekTorek

Zahteva skupine S&D, da se skupni razpravi o partnerskem sporazumu EU-Japonska doda izjava Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska. Razpravo se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorili so Birgit Sippel v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Bruno Gollnisch, ki je zahteval prestavitev preučitve celotnega vprašanja na poznejši datum, Birgit Sippel, ki je svojo zahtevo natančneje pojasnila, in Michał Boni ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (155 glasov za, 133 glasov proti, 4 vzdržanih glasov).

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

predlogi resolucij: torek, 11. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov resolucij in predlogov skupnih resolucij : sreda, 12. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. decembra 2018 ob 19.00.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se pod tretjo točko popoldanskega reda po skupni razpravi o partnerskem sporazimu med EU in Japonsko uvrsti izjava podpredsednice komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa.

Govorila je Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem zahtevo sprejel.

SredaSredaSreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o izjavah Sveta in Komisije o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (točka 111 PDOJ) zaključi s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo, in Martina Dlabajová, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (163 za, 90 proti, 13 vzdržanih) zahtevo sprejel.

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

Predlogi resolucij: v torek, 11. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov resolucij in predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. decembra 2018 ob 19.00.

Zahteva skupine ECR, da se pod drugo točko dnevnega reda po prednostni razpravi uvrstita izjavi Sveta in Komisije o krizi demokracije v Franciji. Razpravi bo sledila predložitev predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorila sta Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je zahtevo obrazložil, in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ki je zahtevi nasprotovala..

Parlaement je zahtevo zavrnil..

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL da se pod tretjo točko popoldanskega dnevnega reda uvrsti razprava o vprašanju za ustni odgovor o hudih kršitvah pri prevozu živali v tretjih državah (O-000136/2018).

Govorila sta Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo obrazložila, in Dobromir Sośnierz, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (78 za, 154 proti, 9 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov