Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

12. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna december 2018 (PE 631.718/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

ENF-gruppen hade begärt att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra in rådets och kommissionens uttalanden om ”Historiska EU-företag och EU-varumärken som ägs av företag från länder utanför EU: fallet Pernigotti 1869 (Italien)”.

Talare: Mario Borghezio för ENF-gruppen, som lade fram begäran (talmannen gjorde förtydliganden), och Mercedes Bresso för S&D-gruppen, som (med medgivande av Mario Borghezio) stödde begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (113 röster för, 154 röster emot, 14 nedlagda röster).

Tisdag

GUE-NGL-gruppen hade begärt att omröstningen om López Aguilars betänkande om omarbetning av ”Viseringskodex” (punkt 98 i föredragningslistan) skulle skjutas upp till ett senare sammanträde. Om denna begäran inte får en majoritet av de avlagda rösterna, ska en debatt om samma betänkande upptas på föredragningslistan på måndag som sista punkt innan anförandena på en minut.

Talare: Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran.

Parlamentet förkastade begäran om att skjuta upp omröstningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (60 röster för, 228 röster emot, 8 nedlagda röster).

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring:

Omröstningen om Petras Auštrevičius betänkande om ”Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området” (A8-0373/2018), som är planerad till dagens andra omröstning, flyttas till dagens första omröstning.

Parlamentet uttryckte sitt stöd för förslaget.

Tisdag

S&D-gruppen hade begärt att kommissionens uttalande om tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan skulle läggas till den allmänna diskussionen om partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Debatten ska avslutas med framläggande av resolutionsförslag som går till omröstning på torsdag.

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, som lade fram begäran, Bruno Gollnisch, som begärde att behandlingen av hela frågan skulle skjutas upp till ett senare tillfälle, Birgit Sippel som preciserade begäran och Michał Boni som var emot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (155 röster för, 133 röster emot, 4 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till resolution och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 13.00.
Begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning: onsdagen den 12 december 2018 kl. 19.00.

Begäran från GUE-NGL-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan på eftermiddagen, efter den allmänna diskussionen om partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, lägga till en förklaring från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik om ”Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas”.

Talare: Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (140 röster för, 132 röster emot, 5 nedlagda röster).

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att hålla en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om ”Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien” (Punkt 111 i föredragningslistan) samt avslutande med förslag till resolution som ska läggas fram för omröstning på torsdag.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som lade fram begäran och Martina Dlabajová, som var emot begäran

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (163 röster för, 90 röster emot, 13 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till resolution och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 13.00.
Begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning: onsdagen den 12 december 2018 kl. 19.00.

Begäran från ECR-gruppen om att som andra punkt på föredragningslistan, efter den prioriterade debatten, hålla en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om ”Krisen för demokratin i Frankrike”. Debatten ska avslutas med framläggande av resolutionsförslag som går till omröstning på torsdag.

Talare: Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som lade fram begäran och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som var emot begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagen hålla en debatt om frågan för muntligt besvarande om ”Svåra överträdelser vid djurtransporter till tredjeländer” (O-000136/2018).

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran, och Dobromir Sośnierz som var emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (78 röster för, 154 röster emot, 9 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy