Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0209(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0397/2018

Внесени текстове :

A8-0397/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

13. Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становище на комисията BUDG), Czesław Adam Siekierski (докладчик по становище на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Maria Gabriela Zoană (докладчик по становището на комисията DEVE), Nicola Caputo, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu и Younous Omarjee.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Franc Bogovič.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gerben-Jan Gerbrandy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 11.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност