Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0209(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0397/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0397/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

13. Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Ο Gerben-Jan Gerbrandy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν Anneli Jäätteenmäki (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Gabriela Zoană (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu και Younous Omarjee.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gerben-Jan Gerbrandy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου