Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0209(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0397/2018

Ingivna texter :

A8-0397/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

13. Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Maria Gabriela Zoană (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nicola Caputo för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu och Younous Omarjee.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Franc Bogovič.

Talare: Karmenu Vella och Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 11.12.2018.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy