Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0004(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0142/2018

Ingivna texter :

A8-0142/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0488

Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

14. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Kostas Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios och Julie Ward.

Talare: Marianne Thyssen och Claude Rolin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 11.12.2018.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy