Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0088(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0417/2018

Внесени текстове :

A8-0417/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

15. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Ricardo Serrão Santos (докладчик по становище на комисията PECH), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda и Angélique Delahaye.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini и Konstantinos Papadakis.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 11.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност