Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0417/2018

Ingivna texter :

A8-0417/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

15. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda och Angélique Delahaye.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini och Kostas Papadakis.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Renate Sommer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 11.12.2018.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy